SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 1/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu
26 stycznia 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszony przedstawiciel Zarządu, Prezes- Władysław Karolak.
Główna Księgowa Pani B. Szuster uprzedziła, iż nie będzie mogła uczestniczyć w dzisiejszych obradach.

Porządek obrad obejmował:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 29.19.2015r.
  2. Informacja o wykonaniu planu remontów 2015r.
  3. Informacja o wynikach GZM za 2015r.
  4. Podjęcie decyzji o zmianie opłaty stałej za wodę uwzględniającej wynik na wodzie i zmianę stawki płaconej do ZWiK.
  5. Omówienie wyników na cieple za 2015r. i podjęcie decyzji w sprawie stawek na 2016r.
  6. Podjęcie decyzji o zmianie stawki na fundusz remontowy dla budynku 315 na osiedlu "Olechów".
  7. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informacja nt. wykonania planu remontów za 2015r. została przyjęta bez uwag.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wynikami gospodarki zasobami mieszkaniowej w 2015 r. i pozytywnie ocenia ogólny rezultat finansowy. Zauważone zostały niedobory w opłatach za zimną wodę, częściowo wynikający z korzystania przez niektórych członków z instalacji sanitarnej w piwnicach. W związku z tym członkowie Rady wnioskowali o zdemontowanie muszli klozetowych w piwnicach.

Ad. pkt-u 4.

Po zbilansowaniu kosztów i przychodów za zimną wodę, Zarząd wystąpił z wnioskiem o urealnienie opłaty stałej. Rada poparła wniosek i jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/01/16 dot. zmiany opłaty stałej doliczanej do rachunków za wodę. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 maja br.

Ad. pkt-u 5.

Po przeanalizowaniu wyników na cieple za 2015r Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 2/01/16 w sprawie stawek na 2016r. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 marca br.

Ad. pkt-u 6.

Prezes poinformował, iż zakończono termomodernizację budynku Nr 315 na os. Olechów. Na docieplenie "czekają" kolejne dwa budynki (311 i 313).
Biorąc pod uwagę występujący dla tego budynku deficyt w funduszu remontowym, Rada postanowiła podnieść stawkę na fundusz remontowy dla ww. budynku do wysokości 4 zł/m2pu ( wzrost o 2 zł/m2pu) co pozwoli skrócić okres spłaty i umożliwi szybsze rozpoczęcie termomodernizacji kolejnego budynku na tym osiedlu - uchwała nr 3/01/16 podjęta jednogłośnie. Nowa stawka obowiązywać będzie od 1 maja br.

Ad. pkt-u 7.

Rada rozpatrzyła pismo od członka z ul. Adamieckiego 8 kierowane zarówno do Zarządu jak i Rady Nadzorczej w sprawie docieplenia budynku i robót towarzyszących planowanych na tym budynku. Omówiono treść odpowiedzi.

Rada zobligowała Zarząd do wystąpienia ze zleceniem do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych celem przeprowadzenia lustracji Spółdzielni.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 29 lutego br. godz. 16.00.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]