SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 2/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu
29 lutego 2016 r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu w osobach:
Władysław Karolak
Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 26.01.2016r.
  2. Rozmowy z członkami zadłużonymi.
  3. Omówienie stanu środków na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i dyskusja nt. kierunków i kryteriów ustalania planu remontów 2016 r.
  4. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż po wysłaniu wezwań do osób zalegających z opłatami czynszowymi dwie osoby uregulowały całość zadłużenia. Na posiedzenie przybył członek z ul. Ogniskowej, który wyjaśnił, iż z uwagi na trudną sytuację finansową nie był w stanie wnosić opłat na bieżąco. Wystąpił z prośbą o rozłożenia spłaty w miesięcznych ratach po 400 zł płatnych wraz z bieżącym czynszem. Rada przychyliła się do prośby.
Do osób, które wniosły tylko część zadłużenia wysłane będą ponaglenia. Rada proponuje aby, do członka wykluczonego, który nie zareagował na wezwanie do zapłaty wysłać pismo przedsądowe, a w przypadku dalszych zaniedbań skierować sprawę do Sądu.
Po zapoznaniu się ze sprawą członka, który posiada tytuł prawny do lokalu usługowego wraz z byłą małżonką, i za który nie są regularnie wnoszone opłaty, Rada zobligowała Zarząd do powiadomienia stron, iż Spółdzielnia nie ma możliwości odroczenia płatności.
Spółdzielnia wyznaczy ostateczny termin spłaty całości zadłużenia, Rada stwierdziła, że nie jest rolą Spółdzielni ustalanie kto z osób korzystających z lokalu powinien wnosić opłaty.

Ad. pkt-u 3.

Z uwagi na fakt, iż członkowie z ul. Szczodrego 20 spłacili koszty związane z robotami termomodernizacyjnymi na tym budynku, na wniosek Zarządu, Rada jednogłośnie podjęła uchwalę Nr 1/2/16 w sprawie obniżenia stawki na fundusz remontowy z 3zł/m2pu do poprzedniej wysokości tj. do 2zł/m2pu, stawka obowiązywać będzie od 1 kwietnia br.

Odpowiadając na pytanie Pana Pawlaka, Prezes wyjaśnił, iż deficyt środków na budynku przy ul. Koplowicza 1 wynika z dużego zakresu robót na tym budynku (naprawa balkonów, malowanie klatek schodowych, ocieplenie stropu nad parterem).

Prezes poinformował, iż ukradziono prowadnicę bramy na os. "Górka Widzewska" w związku z tym konieczna jest wymiana napędu.

Pani Borowska wystąpiła z wnioskiem, aby w miarę środków finansowych na ul. Kaszyńskiego wylać asfalt, posadzić duże rośliny, które utrudnią malowanie na ścianie szczytowej budynku oraz ustawienie kosza na śmieci.

W planie remontów na 2016r, który przedłożony będzie na następnym posiedzeniu ujęte będzie docieplenie budynku przy ul. Sczanieckiej 17.

Ad. pkt-u 4.

Prezes zapoznał obecnych z pismem z Departamentu Gospodarowania Majątkiem UMŁ dot. uzupełnienia wniosku o wykup gruntu przy ul. Ogniskowej. Mimo negatywnego wyniku referendum, Zarząd w 2014r złożył wniosek do UMŁ, aby skorzystać z 80 % bonifikaty. Referendum w tej sprawie przeprowadzane było dwa razy i nie było zgodności wśród mieszkańców. Opłaty za wieczyste użytkowanie znacząco wzrosły w roku 2015. i będą rosły nadal o czym poinformował Urząd. Jest to jedyna lokalizacja w zasobach Spółdzielni, gdzie nie wykupiono gruntu.
Członkowie Rady są zdania, aby jeszcze raz wystąpić do członków posiadających odrębną własność o zajęcie stanowiska (pozostałych posiadających Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu reprezentuje Zarząd Spółdzielni). Na najbliższe posiedzenie Zarząd przedstawi informacje o kosztach wykupu.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 29 marca br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]