SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 5/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 27 września 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster
i Pani Jadwiga Sumera - Lustrator

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Informacja Zarządu nt. wyników lustracji Spółdzielni za okres od stycznia 2008 r do czerwca 2016 r.
2. Omówienie stanowiska Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w sprawie przeprowadzonej lustracji z dnia 25 lipca 2016 r.
3. Spotkanie z lustratorem i dyskusja nt. wyników lustracji.
4. Omówienie wniosków i postulatów z tegorocznego WZC.
5. Fundusz remontowy 2016 r. plan i wykonanie na dzień 31 sierpnia 2016 r.
6. Podjęcie uchwały o podniesieniu stawki na fundusz remontowy dla mieszkańców budynku przy ul. Sczanieckiej 17.
7. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1,2,3

Prezes poinformował, iż po przyjęciu protokołu lustracji, informacja na temat wyników ukaże się na stronie internetowej.

Rada zapoznała się ze stanowiskiem Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych (załącznik do niniejszego protokołu), następnie głos zabrała Pani Lustrator, która poinformowała, iż lustracja przeprowadzona została z działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2016 r. Nadmieniała, iż przepisy o Spółdzielniach Mieszkaniowych zobowiązują Spółdzielnie do przeprowadzenia lustracji raz na trzy lata i tu nie wypełniono tego obowiązku, poza tym uwag jest niewiele. Spółdzielnia funkcjonuje dobrze. Rada Nadzorcza i Zarząd pracują zgodnie z regulaminami i prawidłowo wypełniają statutowe obowiązki. Spółdzielnia prowadzi gospodarkę zapewniającą dalsze egzystowanie, nie ma żadnych zagrożeń, gospodarka finansowa prowadzona prawidłowo. Zasugerowała, aby skorygować zapisy w regulaminie funduszu remontowego, zapewnić właściwy nadzór na robotami remontowymi (inspektor nadzoru z uprawnieniami), opracować jednolite zasady polityki rachunkowości oraz zwróciła uwagę na niskie zarobki pracowników, którzy od 2011 r. nie mieli żadnej podwyżki.

Generalnie ocena jest pozytywna, Spółdzielnia gospodaruje dobrze. Następnie Pani lustrator podziękowała za zaproszenie i opuściła posiedzenie.

Odnosząc się do uwag, głos zabrał Prezes:
- ze względu na wysokie koszty lustracji oraz fakt, iż Sp-nia nie prowadzi nowych inwestycji poprzednie Rady odraczały termin zlecenia lustracji,
- w 2015 r. poprzedni Inspektor nadzoru budowlanego przeszedł na emeryturę, w chwili obecnej Sp-nia zatrudniła na 1/3 etatu inspektora z uprawnieniami budowlanymi,
- zapisy w regulaminie będą skorygowane w najbliższym czasie,
- Zarząd opracował zasady polityki rachunkowości,
- żeby podnieść pracownikom pensje musza być środki, odpis na GZM nie był podnoszony od kilku lat.

Odnosząc się do sugestii Pani Lustrator w sprawie zarobków w Spółdzielni Rada zobligowała Zarząd do przedstawienia na przyszłe posiedzenie prognozy GZM na koniec 2016 r. oraz informacje o płacach.

Ad. pkt-u 4.

Rada zapoznała się z wnioskami i postulatami zgłoszonymi na tegorocznym WZC.
Część wniosków znajduje się w trakcie realizacji, pozostałe ujęte będą w planie remontów na 2017 r. z uwzględnieniem środków finansowych na danej lokalizacji.

Ad. pkt-u 5.

Informacja nt. realizacji funduszu remontowego na koniec sierpnia br. została przyjęta bez uwag.

Ad. pkt-u 6.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/09/16 w sprawie podniesienia stawki na fundusz remontowy dla mieszkańców budynku przy ul. Sczanieckiej 17 od 1 stycznia 2017r do kwoty 4,00 zł/m2 pu.
Podniesienie stawki związane jest z robotami termomodernizacyjnymi i obowiązywać będzie do czasu spłaty zadłużenia.

Ad. pkt-u 7.

Na tym posiedzenia zakończono, termin następnego wyznaczono na 25. X.br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]