SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ NR 6/16


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 25 października 2016r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz Prezes Zarządu - Władysław Karolak

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 27.09.2016 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi.
3. Fundusz remontowy 2016 r. plan i wykonanie na 30 września br.
4. Omówienie wyników GZM za 9 m-cy 2016 r.
5. Omówienie projektu regulaminu funduszu remontowego i regulaminu GZM, skorygowanych o zalecenia polustracyjne i podjęcie uchwał o ich przyjęciu.
6. Informacja Zarządu o stawkach wynagrodzenia pracowników Spółdzielni.
7. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Na dzisiejsze posiedzenie zaproszono 21 osoby, które zalegają z opłatami czynszowymi. Na posiedzenie przybył członek zamieszkały przy ul. Koplowicza. Wyjaśnił, iż zadłużenie spowodowane było kłopotami w firmie, obecnie zmienił pracę. Przed posiedzeniem Rady wpłacił część zadłużenia i zobowiązał się do uregulowania całości do końca grudnia br. Zobowiązał się do wnoszenia opłat na bieżąco. Rada przyjęła wyjaśnienia do wiadomości.
Po wysłaniu wezwań do zapłaty siedem osób uregulowało zadłużenie w całości.
W przypadku osób z dużymi zaległościami, którzy nie reagują na wezwania Rada zobligowała Zarząd do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
Do pozostałych osób, które częściowo spłaciły zadłużenia wysłane będą monity.

Ad. pkt-u 3.

Rada przyjęła do wiadomości wykonanie planu remontów za 9 m-cy br.
Pan Białas wniósł uwagi do robót termomodernizacyjnych przeprowadzanych na os. Ustronna. Uważa, iż roboty się przedłużają, wokół budynku panuje bałagan.
Prezes wyjaśnił, iż został spisany protokół konieczności - wykonano na budynku roboty dodatkowe, termin zakończenia robót zgodnie z umową przewidziany jest na koniec października br. Wykonawca zobligowany jest do uprzątnięcia terenu.

Ad. pkt-u 4.

Odnosząc się do ujemnych wyników GZM za 9 m-cy Prezes wyjaśnił, iż nie ma obaw ponieważ Spółdzielnia posiada oszczędności z lat ubiegłych. Na wynik ujemny miały wpływ m.in koszty przeprowadzonej lustracji.

Ad. pkt-u 5.

Po zapoznaniu się z projektami zmian w regulaminach rozliczania kosztów GZM i funduszu remontowego Rada wprowadziła do tekstów drobne poprawki. Następnie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/09/16 oraz jednogłośnie uchwałę Nr 2/09/16 w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów GZM i ustalenia opłat za używanie lokali. Obydwie uchwały weszły w życie z dniem podjęcia.

Ad. pkt-u 6.

Prezes przedstawił informacje o stawkach wynagrodzenia pracowników i terminach oraz wielkościach podwyżek w ostatnich latach.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o przygotowanie na kolejne posiedzenie prognozy wyników GZM i skali podwyżek.

Ad. pkt-u 7.

Pan Andrzej Pawlak poinformował, iż został zaproszony i wziął udział w spotkaniu zorganizowanym w Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla przewodniczących rad nadzorczych spółdzielczości mieszkaniowych. Spotkanie dotyczyło przyszłości ruchu spółdzielczego i możliwości wpływania na działania organów samorządowych.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego wyznaczono na 29 listopada br. godz. 16.15.Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]