SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 23 maja 2017 roku
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
w Łodzi


Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Koplowicza nr 1, nr 8, nr 10, nr 11 nr 13, ul. Kaszyńskiego nr 13, nr 15 i ul. Liściastej 14.
Zgodnie z załączoną listą obecności w zebraniu uczestniczyło 7 członków Spółdzielni.

Ad. pkt.1, pkt.2

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania. Przy jednym głosie wstrzymującym się obecni przegłosowali jego kandydaturę.

Z uwagi na niską frekwencję jednogłośnie przegłosowano połączenie obowiązków członka Prezydium Zgromadzenia z obowiązkami komisji skrutacyjno-wnioskowej. Do Prezydium została zgłoszona kandydatura pana Mieczysława Głąba, którą jednogłośnie przyjęto. Komisja ukonstytuowała się w osobach:

Pan Mieczysław Głąb - Przewodniczący Komisji
Pan Maciej Piotrowicz - członek Komisji

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 4

Prezes Spółdzielni za zgodą zebranych członków ograniczył omawianie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2016 do spraw związanych z nieruchomościami, których członkowie obecni byli na posiedzeniu. Część finansowa sprawozdania obejmowała całość zasobów Spółdzielni.

Następnie został omówiony przez Prezesa protokół polustracyjny, który był wynikiem przeprowadzonej w roku 2016 lustracji Spółdzielni. Lustracja jest dla każdej Spółdzielni obowiązkowa. Przeprowadzona lustracja w naszej Spółdzielni nie wykazała żadnych zagrożeń dla jej członków. Sytuacja w Spółdzielni jest stabilna, a gospodarka zasobami mieszkaniowymi prowadzona prawidłowo.

Ad. pkt. 5

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady odczytał Pan Maciej Piotrowicz.

Ad. pkt. 6 i pkt.10

Przedmiotem rozmowy była sprawa nowego rozliczenia kosztów zużycia wody. Z dniem 1 lipca br. Spółdzielnia odchodzi od comiesięcznych rachunków wystawianych za wodę. Odczyt zużycia wody będzie odbywał się teraz dwa razu w roku w czerwcu i w grudniu i będzie on stanowić podstawę do rozliczenia kosztów wynikających z pobieranych od członków przedpłat za jej zużycie.

Ad. pkt. 7, pkt. 8 i pkt.9

Obecni członkowie w liczbie 7 osób, jednogłośnie podjęli niżej wymienione uchwały części Walnego Zgromadzenia:

- nr 1/17 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
- nr 2/17 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni. Podział nadwyżki finansowej dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
- nr 3/17 o przyjęciu zaleceń polustracyjnych
- nr 4/17 oraz nr 5/17 udzielające absolutorium urzędującym członkom Zarządu Spółdzielni.

Ad. pkt. 11 i pkt. 12

Uczestnicy zebrania nie zgłosili żadnych wniosków i postulatów w wyniku, czego nie została podjęta żadna uchwała w tym temacie.

Po tym fakcie Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

protokołowała: D. Strzelecka

Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Maciej Piotrowicz

Sekretarz Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Mieczysław Głąb

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]