SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Pracownicy 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 25.05.2017r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna"
w Łodzi


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na osiedlu Ustonna bl.12,15,16 oraz ul. Ogniskowej 13i13A .

Obecność stwierdzono na podstawie listy obecności na której podpisy złożyło 9 członków Spółdzielni.

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Henryk Kacperski ,który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium obrad.
Zgłoszono kandydaturę Pani Haliny Płuciennik, która została przyjęta jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Prezydium i jednogłośnie przegłosowano połączenie Prezydium i Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.
Do Prezydium i prac w Komisji zgłoszono kandydaturę Pana H. Kacperskiego i Pani H .Płuciennik, które przyjęto jednogłośnie.

Prezydium części Walnego Zgromadzenia pełniące jednocześnie funkcje komisji skrutacyjno-wnioskowej ukonstytuowało się w składzie:

Przewodniczący obrad Henryk Kacperski
Sekretarz Halina Płuciennik

Przewodniczący zebrania Pan H. Kacperski zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i przedstawił informację finansową za miniony okres sprawozdawczy.
Nadwyżka finansowa w wysokości 65 086,59zł podzielona będzie na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danej lokalizacji.
Wspomniał również o przeprowadzonej lustracji obejmującej okres od 2008r. do końca 2015r. Lustracja przeprowadzona była w okresie od 25 maja 2016r. do 30 czerwca 2016r.
Szczegółowe ustalenia lustracji zawarte są w protokole lustracji. Generalnie wynik lustracji jest pozytywny.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016 przedstawił Pan H. Kacperski.

W/w sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

W trakcie dyskusji poruszono głównie temat dotyczący miejsc parkingowych przy ul. Ogniskowej i rozwiązania problemu parkowania samochodów z innych lokalizacji na miejscach należących do Spółdzielni.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:
- uchwała nr 1 /17
części Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 2 /17
części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 3/17
części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia zaleceń polustracyjnych przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 4 /17
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu - Władysławowi Karolakowi przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 5 /17
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Gł. Księgowej - Barbarze Szuster przyjęta jednogłośnie,

Inne sprawy nurtujące mieszkańców danych lokalizacji zapisane zostały na kartach wnioskowych.

Ogółem do komisji wpłynęły 4 karty wnioskowe.

- uchwała nr 6/17
części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów została przyjęta jednogłośnie.

Zebrane karty wnioskowe stanowią załącznik do protokołu.

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia.

Protokołowała: E. Warda
Przewodniczący: H. Kacperski
Sekretarz: H. Płuciennik

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 23.06.2018 r.
studio[ad]