SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 08.06.2018 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "GÓRNA"


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na osiedlu Ustonna bl.12,15,16 oraz ul. Ogniskowej 13i13A

Obecność stwierdzono na podstawie listy obecności na której podpisy złożyło 32 członków Spółdzielni i 5 pełnomocnictw.

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Piotr Białas ,który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium obrad.

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Białasa, która została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym.

Na sekretarza Prezydium zgłoszony został Pan *****, którego kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący zebrania Pan Piotr Białas zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przystąpiono do wyboru pozostałych członków Prezydium obrad.

Do prac w komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono kandydaturę Pani ***** i Pani *****

Przy dwóch głosach wstrzymujących komisja ukonstytuowała się w składzie:
Przewodnicząca komisji *****
Sekretarz komisji *****

W pkt 5 porządku obrad Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i przedstawił informację finansową za miniony okres sprawozdawczy. Omówiona została również sprawa członkostwa w Spółdzielni w związku z wejściem w życie Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 09 września 2017r.

Nadwyżka finansowa w wysokości 60 858,26zł podzielona będzie na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danej lokalizacji.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 odczytał przewodniczący zebrania Pan Piotr Białas.

Następnie Radca Prawny Spółdzielni omówiła zmiany jakie muszą być wprowadzone do Statutu Spółdzielni w związku z nową Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 09 września 2017r.

W/w sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

W pkt 8 rozdano karty do głosowania i przystąpiono do wyborów członków zgłoszonych do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

W trakcie dyskusji poruszono głównie temat dotyczący miejsc parkingowych przy ul. Ogniskowej i rozwiązania problemu parkowania samochodów z innych lokalizacji na miejscach należących do Spółdzielni, problem sprzątania budynku przez gospodarza oraz możliwości zmniejszenia mocy zamówionej. Na osiedlu Ustronna tematy dotyczyły głównie opłaty stałej za wodę i okresu stawki podwyższonego funduszu remontowego w związku z dociepleniem budynku bl.12.

W trakcie dyskusji komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.

3 osoby opuściły zebranie.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1 /18 części Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 2 /18 części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 3/18 części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 4 /18 części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej Barbarze Szuster za działalność w okresie od 1.01.2017r.do 31.07.2017r.
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 5 /18 części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu Cezaremu Torzewskiemu za działalność w okresie od 1.08.2017r.do 31.12.2017r.
przyjęta jednogłośnie,

Salę opuściła jedna osoba.

- uchwała nr 6/18 w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej
za przyjęciem Statutu oddano 26 głosów
wstrzymało się od głosu -2

Inne sprawy nurtujące mieszkańców danych lokalizacji zapisane zostały na kartach wnioskowych.

Kolejna osoba opuściła zebranie.

- uchwała nr 7/18 części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów
została przyjęta przy 26 głosach za.

Ogółem do komisji wpłynęło 16 kart wnioskowych.

Zebrane karty wnioskowe stanowią załącznik do protokołu.

Przewodnicząca komisji skrutacyjno-wnioskowej przedstawiła wyniki z tajnego głosowania w sprawie wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"

1. Białas Piotr ilość głosów 16
2. Borowska Urszula ilość głosów 14
3. Głąb Paweł ilość głosów 7
4. Kacperski Henryk ilość głosów 21
5. Kopka Katarzyna ilość głosów 9
6. Majczyk Stanisław ilość głosów 15
7. Okraska Andrzej ilość głosów 15
8. Piotrowicz Maciej ilość głosów 17
9. Płuciennik Halina ilość głosów 25
10.Seweryn Zbigniew ilość głosów 11

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia.KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]