SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 05.06.2018 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "GÓRNA"


Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Koplowicza nr 1, nr 8, nr 10, nr 11 nr 13, ul. Kaszyńskiego nr 13, nr 15 i ul. Liściastej 14.

W zebraniu uczestniczyło 27 członków Spółdzielni, którzy byli pełnomocnikami 18 osób ( lista obecności uczestników oraz lista pełnomocników w załączeniu ). Dwie osoby przybyły w trakcie trwania zebrania. Przy czym do chwili odczytania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na zebraniu obecnych było 25 członków.

Ad. pkt.1, pkt.2

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania. Przy jednym głosie wstrzymującym się obecni przegłosowali jego kandydaturę.
Na członka Prezydium (sekretarz) została zgłoszona Pani *****, której kandydaturę przy jednym głosie wstrzymującym się przegłosowano.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 4

Na członków komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono Panią ***** oraz Pana *****. Przy dwóch głosach „wstrzymujących się” przegłosowano powyższe kandydatury.

Komisja ukonstytuowała się w osobach:
Pan ***** - Przewodnicząca Komisji
Pani ***** - członek Komisji

Ad. pkt. 5

Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2017 przedstawił i omówił Prezes Spółdzielni.

Za zgodą obecnych zostało ono zawężone do nieruchomości, których członkowie obecni byli na zebraniu. Szczegółowo omówiona została sprawa członkostwa w Spółdzielni w świetle nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 9 września 2017 r. Część finansowa sprawozdania obejmowała całość zasobów Spółdzielni. Po omówieniu sprawozdania na zebranie doszło 2 członków.

Ad. pkt. 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady odczytał Pan Maciej Piotrowicz

Ad. pkt. 7 i pkt. 12

Radca Prawny Spółdzielni przedstawiła i omówiła zmiany w statucie Spółdzielni, które wymusza nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 9 września 2017 r. Jednogłośnie przegłosowano podjęcie uchwały nr 6/18 w przedmiocie zamiany Statutu Spółdzielni.

Ad. pkt.8

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej w zebraniu uczestniczyło 4 kandydatów do przyszłej Rady Nadzorczej, którzy dokonali swojej prezentacji. Nazwiska nieobecnych kandydatów odczytał Przewodniczący zebrania, który omówił również zasady głosowania. Rozdano 45 kart do głosowania. Zgodnie z przedstawionymi przez komisję skrutacyjno-wnioskową informacją głosy oddano na 43 kartach do głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne.
Zebrani zostali poinformowani o wynikach głosowania. Z uwagi na fakt, że każda część Walnego Zgromadzenia głosuje na tych samym kandydatów, nazwiska nowej Rady Nadzorczej będą znane po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 10, pkt. 11

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia:

- nr 1/18 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
- nr 2/18 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - jednogłośnie. Podział nadwyżki finansowej dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
- nr 3/18 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni.
- nr 4/18 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa Głównej Księgowej za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.07.2017 r.
- nr 5/18 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa za okres od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.12.2017 r..

Ad. pkt. 9, pkt. 13, pkt.14 i pkt. 15

W wyniku prowadzonej dyskusji Zarząd udzielił wyjaśnień m.in. na temat zasad kształtowania się ceny ciepłej wodzie użytkowej na budynku przy ul. Kaszyńskiego; Rozmawiano na temat czystości na klatkach schodowych oraz na terenie osiedla. W wyniku dyskusji stwierdzono, że zachowanie czystości to nie tylko sprawa gospodarza, do pracy którego nie wnoszono zastrzeżeń, ale kultury samych właścicieli mieszkań. Zaproponowano wykonanie progów spowalniających na ul. Kaszyńskiego na wysokości naroża bloków.

W trakcie rozmowy na osiedlu Koplowicza poruszono sprawę remontu balkonów oraz możliwości podłączenia furtki od strony parku do systemu domofonowego.

Uczestnicy zebrania zgłosili 2 wnioski w wyniku, czego została jednogłośnie podjęta uchwała nr 7/18 w sprawie przyjęcia ich do realizacji.

Po dyskusji i przyjęciu uchwały Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]