SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 29.05.2018 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków SM "GÓRNA"


Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Adamieckiego nr 2, nr 4, nr 6, nr 8.

Zgodnie z załączoną listą obecności w zebraniu uczestniczyło 12 członków Spółdzielni. Jedna osoba przybyła w trakcie trwania zebrania.

Ad. pkt.1, pkt.2

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej w osobie Pani Urszuli Borowskiej, na wniosek której dokonano wyboru Przewodniczącego Zebrania. Na przewodniczącego zgłoszono Pana *****. Przy jednym głosie wstrzymującym się i jednym przeciw obecni przegłosowali jego kandydaturę. Przy 9 głosach „za” i 2 „wstrzymujących się” zebrani przegłosowali kandydaturę Pana ***** na członka Prezydium.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty. Po głosowaniu na zebranie doszła 1 osoba.

Ad. pkt. 4

Na członków komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono Panią ***** oraz Pana *****. Przy 9 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” przegłosowano powyższe kandydatury.

Komisja ukonstytuowała się w osobach:
Pani ***** - Przewodnicząca Komisji
Pan ***** - członek Komisji

Ad. pkt. 5

Prezes Spółdzielni za zgodą zebranych członków ograniczył omawianie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2017 do spraw związanych z osiedlem Maszynowa. Omówiona została sprawa członkostwa w Spółdzielni w świetle nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 9 września 2017 r. Część finansowa sprawozdania obejmowała całość zasobów Spółdzielni.

Ad. pkt. 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady odczytał Pan Stanisław Majczyk

Ad. pkt. 7 i pkt. 12

Radca Prawny Spółdzielni przedstawiła i omówiła zmiany w statucie Spółdzielni, które wymusza nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 9 września 2017 r. Stosunkiem głosów 11 „za” i 1 „wstrzymujący się” zebrani podjęli uchwałę nr 6/18 w przedmiocie zamiany Statutu Spółdzielni.

Ad. pkt.8

W związku z wyborami do Rady Nadzorczej w zebraniu uczestniczyło 5 kandydatów do przyszłej Rady Nadzorczej, którzy dokonali prezentacji. Nieobecnych kandydatów przedstawił Prezes Spółdzielni oraz omówił zasady głosowania. Rozdano 12 kart do głosowania. Zgodnie z przedstawionymi przez komisję skrutacyjno-wnioskową informacją wszystkie głosy były ważne.

Zebrani zostali poinformowani o wynikach głosowania. Z uwagi na fakt, że każda część Walnego Zgromadzenia głosuje na tych samym kandydatów, nazwiska nowej Rady Nadzorczej będą znane po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 10, pkt. 11

Obecni członkowie głosami, jak niżej podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia:
- nr 1/18 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe - jednogłośnie.
- nr 2/18 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - jednogłośnie. Podział nadwyżki finansowej dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
- nr 3/18 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni - 11 głosów „za” 1 głos „przeciw”
- nr 4/18 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa Głównej Księgowej za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.07.2017 r – jednogłośnie.
- nr 5/18 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa za okres od dnia 01.08.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 11 głosów „za” 1 głos „wstrzymujący się”

Ad. pkt. 9, pkt. 13, pkt.14 i pkt. 15

Uczestnicy zebrania zgłosili 8 wniosków i postulatów w wyniku, czego została jednogłośnie podjęta uchwała nr 7/18 w sprawie przyjęcia ich do realizacji. Na bazie odczytywanych przez Przewodniczącego Zebrania zgłoszonych wniosków i postulatów wywiązała się dyskusja. Zebrani zgłosili do Zarządu problem właściciela jednego z lokali mieszkalnych, który notorycznie zakłóca spokój mieszkańcom i niszczy mienie osiedla . W tej sprawie wymagana jest interwencja policji. Zwrócono uwagę na potrzebę wykonania dodatkowych miejsc parkingowych. Zwrócono uwagę na roboty budowlane związane z wykonaniem wejść do klatek schodowych. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony roczny przegląd tych robót. Zgłoszono problem głośniej pracy węzła c.o. Zgłoszono prośbę o wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu oraz roboty drogowe w formie przełożenia kostki na wjeździe do garaży oraz poszerzenie chodnika. Ponadto zgłoszono konieczność wykonania prac, które wynikają z bieżącej konserwacji na budynkach.

Po dyskusji i przyjęciu uchwały Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.
Na tym protokół zakończono i podpisano.KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.06.2019 r.
studio[ad]