SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Plan remontów 2018 
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium SM Górna 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
UCHWAŁA NR 6/18

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" w Łodzi podzielonego na części obradującego w dniach:
25, 29 maja, 05, 08 czerwca 2018 roku.

w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni

§ 1

Na podstawie postanowienia par.65 punkt 10 Statutu Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi uchwala następujące zmiany w Statucie Spółdzielni.

1. W postanowieniu par. 3 w ustępie 2 :

a/ w punkcie 1 skreśla się oznaczenie /PKD 45/,
b/ skreśla się punkty 2, 3, 4,
c/ w punkcie 5 skreśla się oznaczenie / PKD 70.1, PKD 70.2
d/ w punkcie 6 skreśla się oznaczenie /PKD 70 /,
e/ w punkcie 7 skreśla się oznaczenie /PKD 70.3 /,
f/ w punkcie 8 litera a/ skreśla się oznaczenie /PKD 45 /,
g/ w punkcie 8 litera b/ skreśla się oznaczenie /PKD 92.3 /,
h/ punkty 5, 6, 7, 8 otrzymują numerację odpowiednio 2, 3, 4, 5.

2. W rozdziale II Członkowie Spółdzielni :

1/ postanowienie par. 4 otrzymuje brzmienie:
"1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, której przysługuje:
a) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
b) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
c) roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 3[2] pkt 5 i 6 ustawy,
d) roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności";
2. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
3. Osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, jest członkiem Spółdzielni choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
4.Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
6. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia.
7.Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
8. Członek, który nabył prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni."

2/ Postanowienie par. 5 otrzymuje brzmienie :

" 1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1/ Nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6,
2/ Nabycia ekspektatywy własności;
3/ Nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4/ Zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
5/ Upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 ustawy, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
6/Prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

2. Warunkiem przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu jest złożenie deklaracji w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania numer PESEL, a w przypadku osoby prawnej – jej nazw, siedzibę, adres oraz numer NIP.
3. Za właściciela lokalu nie posiadającego zdolności do czynności prawnych, lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych deklarację członkowską składa jego przedstawiciel ustawowy.
4. Forma przewidziana w ust. 2 dotyczy również zmiany wszelkich danych zawartych w deklaracji członkowskiej.
5. Właścicieli lokali w poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd w formie uchwały.
6. Przyjęcie w poczet członków powinno być potwierdzone na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu, lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
7. Decyzja o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji,
8. W razie decyzji odmownej w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym."

3/ W postanowieniu par. 6 :

-w ustępie 1 pkt 1 skreśla się słowa :"o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych",
- w ustępie 1 skreśla się punkt 14, a punkty 15 i 16 otrzymują numerację odpowiednio 14 i 15.
- po ustępie 5 dodaje się ustępy 6 i 7 o następującym brzmieniu :
"6. Za osobę nie posiadającą pełnej zdolności czynności prawnych, czynności prawnych dokonuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoba ta oraz jej przedstawiciel, o ile nie jest członkiem Spółdzielni, nie może pełnić funkcji w organach Spółdzielni.
7. Osoby prawne będące członkami spółdzielni działają zgodnie z przepisami określającymi sposób ich reprezentacji."

4/ Postanowienie par. 7 otrzymuje brzmienie :

"1.Członek jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni oraz zasad współżycia społecznego (dobrych obyczajów),
2) współpracować ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działania,
4) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, o ile zawarł umowę o budowę lokalu,
5) uiszczać terminowo wszelkie opłaty określone w ustawie i w niniejszym statucie i regulaminach,
6) przestrzegać regulaminu porządku domowego,
7) utrzymywać swój lokal w należytym stanie,
8) korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z nich innym,
9) uzyskać zgodę Zarządu Spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części do którego przysługuje mu spółdzielcze prawo oraz pisemnie powiadomić spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu i o wszystkich innych zmianach dotyczących osób korzystających z lokalu, jeżeli mają one wpływ na wysokość opłat ponoszonych na rzecz spółdzielni,
10) dbać o rozwój i dobro Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,
11) uczestniczyć w realizacji zadań statutowych Spółdzielni,
12) zachować w tajemnicy wszelkie dane zawarte w dokumentach udostępnionych przez Spółdzielnię, w szczególności informacje dotyczące sytuacji finansowej i gospodarczej Spółdzielni oraz zobowiązań wobec jej kontrahentów.
2. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone prawem spółdzielczym, ustawą lub niniejszym statutem.
3. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej -także przy jej udziale.
4. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.
5. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:
1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.
6. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
7. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania naprawy, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
8. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni albo właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego."

3. Skreśla się rozdział III Postępowanie wewnątrzspółdzielcze – par. 8.

4. Tytuł rozdziału IV otrzymuje brzmienie : " III Wkłady"

5. Postanowienie dotychczasowego par. 9 otrzymuje oznaczenie par. 8 i brzmienie :

" 1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota wnoszona przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego według zasad określonych w statucie i umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
2. Wkładem budowlanym jest kwota wnoszona przez osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu według zasad określonych w statucie i umowie o budowę lokalu w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadającej na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami.
3. Wkład ˙mieszkaniowy należy wnieść w całości przed zamieszkaniem w lokalu mieszkalnym. Wkład budowlany może być wniesiony w formie zaliczki wpłaconej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu mieszkalnego.
4. Wysokość wkładu mieszkaniowego i zaliczki na wkład budowlany oraz rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy dokonywania wpłat określa Zarząd.

6. Postanowienie dotychczasowego par. 10 otrzymuje oznaczenie par. 9 i brzmienie :

"1. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji mieszkaniowych, prowadzonych na zasadach członkowskich, Rada Nadzorcza uchwala zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania wkładów mieszkaniowych i budowlanych.
2. Koszty budowy mieszkań i wkłady mieszkaniowe i budowlane ustala się dwuetapowo:
1) wstępnie -przy zawieraniu umów o budowę lokali, w oparciu o planowany członkowski koszt budowy wynikający ze zbiorczego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego,
2) ostatecznie -po końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego, co stanowi podstawę do ostatecznego ustalenia wkładów.
3. Przy określaniu wkładu mieszkaniowego, budowlanego i kwoty zaliczki na ten wkład stosuje się warunki wynikające z umów kredytowych, w ramach których realizowane było finansowanie kosztów budowy lokalu.
4. W przypadku realizacji inwestycji na zasadach określonych w § 3 ust. 2 pkt 2 Statutu, decyzję o rozpoczęciu inwestycji podejmuje Zarząd, w ramach uchwalonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczego, cena sprzedaży zostaje określona przez Zarząd na podstawie kalkulacji kosztów zadania inwestycyjnego."

7. Rozdział V Prawo odrębnej własności lokalu – dotychczasowe paragrafy od 11 do 15 otrzymują oznaczenie od 10 do 14 i brzmienie :

" IV. Prawo odrębnej własności lokalu.

" par. 10

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5) inne postanowienia uzgodnione przez strony.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa. Określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu.

par. 11

1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności". Ekspektatywa własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.

Par.12

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

Par. 13

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie -najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

Par.14

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

8. Dotychczasowe postanowienia od par. 16 do par. 21 otrzymują kolejną numerację od par. 15 do par. 21.

9. Rozdział VI. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu otrzymuje brzmienie :

" Rozdział V. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu"

10. W dotychczasowym postanowieniu par. 23 ustęp 2 zdanie 1 otrzymuje brzmienie :

"2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni."

11. W postanowieniu par. 27

- ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
"1. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie.
- w ustępie 2 w zdaniu 3 po słowach "wystąpienia do sądu" dopisuje się słowa : " nie dłuższego niż 12 miesięcy"
- skreśla się ustęp 3, a ustęp 4 otrzymuje oznaczenie ustęp 3.

12. W postanowieniu par. 28 ;

* w ustępie 1 skreśla się słowa "i 3 "

13. Dotychczasowe postanowienia od par.23 do par.30 otrzymują kolejną numerację od par. 22 do par. 29, w postanowieniu par. 25 ustęp 1 punkt 2 po słowie postanowienie zmienia się oznaczenie par. 23 na par. 22, w postanowieniu par. 27 ustęp 1 zmienia się po słowie postanowienie oznaczenie " par. 27" na "par. 26" .

14. Skreśla się cały rozdział VII. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego – dotychczasowe postanowienia od par. 31 do par.37

15. Rozdział VIII Opłaty za używanie lokali i rozliczanie kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości otrzymuje oznaczenie "VI"

16. Dotychczasowe postanowienia od par. od 38 do 49 otrzymują koleją numerację od 30 do 41, a w postanowieniu par. 33 ustęp 2 pomiędzy słowami słowami :" opłatami" i "od użytkowników" skreśla się literę " u".

17. Rozdział IX Pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej i dochody z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielnii otrzymuje oznaczenie "VII", a dotychczasowe postanowienie par. 50 otrzymuje kolejny numer par. 42.

18. Skreśla się cały rozdział X. Zamiana lokali , tj. postanowienia dotychczasowych paragrafów od 51 do 54.

19. Rozdział XI. Najem lokali otrzymuje oznaczenie VIII. Najem lokali, a dotychczasowy par. 55 otrzymuje kolejny numer par 43.

20. Rozdział XII. Ustanie członkostwa otrzymuje oznaczenie IX. Ustanie członkostwa.

- skreśla się dotychczasowe postanowienia paragrafów od 56 do 60, a w rozdziale VIII zamieszcza się postanowienia par. 44- 46 o następującym brzmieniu :

" par. 44

Członkostwo w spółdzielni ustaje w przypadku:
1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 ustawy.

Par. 45

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 24[1] ust. 1 i art. 26 ustawy.
2. Jeżeli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali.

Par. 46.

1. Członek, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wypowiedzenia.
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia."

21. Dotychczasowe postanowienie par. 61 otrzymuje oznaczenie par. 47

22. Rozdział XIII. Organy Spółdzielni otrzymuje oznaczenie X. Organy Spółdzielni.

- w postanowieniu par. 62 ustęp 2 oznaczenie "w ustępie 1, punkty 1-3" zmienia się na "w ustępie 1 punkty 2 i 3",

-w postanowieniu par. 64 ustępy od 4 do 8 otrzymują brzmienie :
4.Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
5.Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne - przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności ma być udzielone na piśmie.
6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele właściwych Związków i Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni goście.
8. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta.
Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
- w postanowieniu par. 65 : w punkcie 4 oznaczenie "par. 104, zmienia się na "par. 90", punkt 9 otrzymuje brzmienie : " określenie z ilu członków składa się Rada Nadzorcza w granicach co najmniej 5 i co najwyżej 11,"
- w postanowieniu par. 66 ustęp 1 otrzymuje brzmienie : "Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego."
- w postanowieniu par. 67 ustęp 3 otrzymuje brzmienie :
"3. Zawiadomienia członków dokonuje się przez wywieszanie zawiadomień na klatkach schodowych nieruchomości i w lokalu siedziby Spółdzielni."
- w postanowieniu par. 69 ustęp 2 otrzymuje brzmienie :
"2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest w głosowaniu jawnym odrębne Prezydium w składzie co najmniej : przewodniczący i sekretarz."
- w postanowieniu par. 70 :
a/ ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
"1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są spośród członków Spółdzielni :
1/ komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 2 osób, której zadaniem jest :
a/ sprawdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
b/ sprawdzenie listy obecności na danej części Walnego Zgromadzenia,
c/ na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczanie wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego,
d/ zbieranie i uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad;
2/ inne komisje w miarę potrzeby."
- w postanowieniu par. 76 ustęp 2 słowa w nawiasie "(pełnomocnicy osób prawnych) zmienia się na "wskazane przez osobę prawną."
- w postanowieniu par. 81 :
a/ w ustępie 2 skreśla się zdanie drugie,
b/ skreśla się ustęp 4, a ustęp 5 otrzymuje oznaczenie ustęp 4.
- w postanowieniu par. 85 skreśla się ustęp 2, a ustęp 3 otrzymuje oznaczenie ustęp 2,
- w postanowieniu par 88 :
a/ w punkcie 16 skreśla się treść w nawiasie ( par. 66 ust. 3 ),
b/ skreśla się punkty 17 i 19 i zmienia się numerację punktu 18 na 17.
* w postanowieniu par. 89 ustęp 2 zmienia się "par. 75 "na "par. 61"

23. Zmienia się numerację postanowień od par. 62 do par. 99 na kolejne od par. 48 do par. 85, a w postanowieniu par. 51 w punkcie 4 po słowie postanowienie zmienia się oznaczenie "par. 104" na "par. 90".

24. Rozdział XIV. Gospodarka Spółdzielni otrzymuje oznaczenie XI. Gospodarka Spółdzielni, a dotychczasowe postanowienia paragrafów od 100 do105 otrzymują oznaczenia od 86 do 91.

25. Rozdział XV . Postanowienia końcowe otrzymuje oznaczenie XII. Postanowienia końcowe, a dotychczasowy par. 106 otrzymuje oznaczenie par. 92

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Dyżur Radcy Prawnego - pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 16.30-17.30
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 05.05.2019 r.
studio[ad]