SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
Informacja Zarządu

nt.
Bilansu Spółdzielni za 2018 r.


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazuje zarówno po stronie aktywów jak i pasywów sumę 25.141 tys. zł .
Rachunek zysków i strat gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze oraz przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za okres od 1.01 do 31.12.2018 r. został rozliczony bez wynikowo.
Nadwyżka przychodów nad kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 228.892,61 zł została przeniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych.
Zysk Spółdzielni za 2018 r. w kwocie netto (po opodatkowaniu) 60.770,00 zł Zarząd proponuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków na powiększenie funduszu remontowego zasobów własnych.
Analiza sytuacji finansowej Spółdzielni wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. w porównaniu do roku 2017 wskazuje na :
  • Wysoki, kształtujący się na poziomie 95,0 % wskaźnik unieruchomienia środków, co spowodowane jest dużym udziałem wartości majątku trwałego, w tym budynków i budowli w aktywach bilansu. Wysoki poziom wskaźnika unieruchomienia środków jest charakterystyczny dla spółdzielczości mieszkaniowej.
  • Majątek trwały prawie w całości ( ok. 99,0 %) zrównoważony jest funduszami własnymi, co ma istotny wpływ na niezależność Spółdzielni od obcych źródeł finansowania.
  • Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, w jakim majątek spółdzielni jest finansowany ze środków obcych wynosi 0,1 %.
  • Wskaźnik trwałości struktury finansowania w roku 2018 wyniósł ok. 90,0 %.
  • Wartość płynności bieżącej - 0,93 jest zbliżony do wartości 1.
  • W rzeczowych aktywach trwałych wskaźnik zmniejszenia majątku wyniósł 0,02 %. Zmiany następują w wyniku przekształceń spółdzielczych własnościowych praw do lokali na odrębną własność.

Z analizy zysków i strat wynika, że koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o ok. 0,04% a przychody Spółdzielni bez uwzględnienia wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi o ok. 0,08 % w stosunku do roku 2017 skorygowanego o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, który w 2018 r. wyniósł – 1,6 %.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]