SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Informacja Zarządu nt. Bilansu Spółdzielni za 2022 r.


Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. wykazuje zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów sumę 23.043 523,33 zł.

Rachunek zysków i strat gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z ustawą – Prawo spółdzielcze oraz przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za okres od 1.01 do 31.12.2022 r. został rozliczony bez wynikowo.

Nadwyżka kosztów nad przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wysokości 126.539,65 zł została przeniesiona na konto rozliczeń międzyokresowych.

Zysk Spółdzielni za 2022 r. w kwocie netto (po opodatkowaniu) 78.462,98 zł, Zarząd proponuje rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Członków na przeniesienie na konto rozliczeń międzyokresowych gospodarki zasobami mieszkaniowymi, tak aby można by było pokryć powstały niedobór środków. Pozostała część straty jest wynikiem rozliczenia kosztów zużycia wody i zostanie pokryta dochodami uzyskanymi, w ramach opłaty stałej za wodę.

Analiza sytuacji finansowej Spółdzielni wg. stanu na dzień 31.12.2022 r. wskazuje:
1) Wysoki, kształtujący się na poziomie 94,0 % wskaźnik unieruchomienia środków,
2) co spowodowane jest dużym udziałem wartości majątku trwałego, w tym budynków i budowli w aktywach bilansu. Wysoki poziom wskaźnika unieruchomienia środków jest charakterystyczny dla spółdzielczości mieszkaniowej.
3) Majątek trwały prawie w całości ( ok. 92 %) zrównoważony jest funduszami własnymi, co ma istotny wpływ na niezależność Spółdzielni od obcych źródeł finansowania.
4) Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, w jakim majątek spółdzielni jest finansowany ze środków obcych wynosi 0,11%.
5) W rzeczowych aktywach trwałych wskaźnik zmniejszenia majątku wyniósł 0,03 %. Zmiany nastąpiły zarówno w wyniku przekształceń spółdzielczych własnościowych praw do lokali na odrębną własność, jak i również pozyskaniem na rzecz nieruchomości przy ul. Sczanieckiej 17/21 poprzez zasiedzenie nieruchomości gruntowej o powierzchni 21 m2 .

Z analizy zysków i strat wynika, że w roku 2022

Nastąpił ogólny spadek kosztów w odniesieniu do roku 2021 o 3 %, co jest głównie wynikiem zmiany wysokości kosztów rodzajowych ( spadek o 15%), w ramach których zmniejszył się odpis na fundusz remontowy, z uwagi na zakończenie spłaty kosztów robót termomodernizacyjnych na budynku przy ul. Sczanieckiej 19 i ul. Świdnickiego 25.

Pozostałe pozycje kosztów operacyjnych wykazują m.in. zużycie materiałów i energii oraz usług obcych odnotowały wzrost ca 4%. Podatki i opłaty wzrosły o blisko 7%.

Zmiany w przychodach wynikają zarówno ze wspomnianego wyżej odpisu na fundusz remontowy, ale również ze znaczącej kwoty odpisu z tytułu zwrotu środków wynikających z rozliczenia kosztów zużycia wody.

Na ujemny wynik przychodów nad kosztami w wysokości 127,0 tys. zł składają się zarówno niedobory przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w wysokości 71 tys. zł, niedobory wynikające z rozliczenia kosztów zużycia wody w wysokości 49 tys. oraz zapłacony podatek dochodowy.

KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]