SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 1/01/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 31 stycznia 2017 r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 20 grudnia 2016 r.
2. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2016 r.
3. Informacja o wynikach GZM Spółdzielni za 2016 r.
4. Podjęcie decyzji o zmianie opłaty stałej za wodę uwzględniającej wynik na wodzie i zmianę stawki płaconej do ZWiK.
5. Omówienie wyników na cieple za 2016 r. i podjęcie decyzji w sprawie stawek na 2017 r.
6. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Wykonanie planu remontów za 2016 r. Rada przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Rada szczegółowo zapoznała się z wynikami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Spółdzielni za 2016 r. ( załącznik do protokołu). Prezes wyjaśnił, iż wpływ na wynik miał koszt lustracji oraz obowiązek wprowadzenia zmiany oprogramowania czynszowego i finansowego (JPK). Po omówieniu poszczególnych pozycji wyniki przyjęto do wiadomości.

Ad. pkt-u 4.

Rada zapoznała się z wyliczeniem wysokości opłaty stałej za wodę płaconej do ZWiK (załącznik do protokołu). Propozycja opłaty przewidywała rozliczenie niedoborów na wodzie przez okres 8 m-cy. Z uwagi na dość wysokie stawki przyjęto zasadę rozliczenia przez okres 12 m-cy, i jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 1/01/17 w sprawie zmiany wysokości opłaty stałej od dnia 1 maja 2017 r.

Ad. pkt-u 5.

Uwzględniając koszty i dochody na cieple oraz nową stawkę wprowadzoną przez dostawcę ciepła od 1 stycznia br. Rada jednogłośnie podejmuje uchwałę Nr 2/01/17 w sprawie zmiany stawek czynszowych w zakresie mocy zgłoszonej i mocy dostarczonej dla potrzeb co i cw. Nowe stawki obowiązywać będą od dnia 1 kwietnia 2017 r.

Ad.pkt-u 6.

Na tym posiedzenie zakończono termin następnego wyznaczono na 28.02.17 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]