SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 2/02/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 28 lutego 2017 r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 31 stycznia 2017 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi.
3. Omówienie stanu środków na funduszu remontowym poszczególnych nieruchomości i dyskusja nt. kierunków i kryteriów ustalania planu remontów 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości wspólnych będących we współużytkowaniu wieczystym/współwłasności Spółdzielni oraz właścicieli wyodrębnionych lokali, służebnością przesyłu.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Rady Nadzorczej został przyjęty bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż po wysłaniu wezwań do zapłaty część osób uregulowała zadłużenie w całości. W stosunku do trzech osób, które od dłuższego czasu nie wnoszą opłat czynszowych i nie reagują na wezwania sprawa skierowana będzie na drogę postępowania sądowego, do pięciu osób wysłane będą pisma przedsądowe.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się ze stanem środków funduszu remontowego wg stanu na koniec grudnia 2016 r. Na następne posiedzenie Zarząd przygotuje propozycję planu remontów na 2017 r. w którym uwzględnione będą pozycje nie wykonane w roku ubiegłym tj.: ul. Adamieckiego 6 i 8- przebudowa wejść do kl. schodowych, os. Olechów- wymiana wodomierzy, os. Górka Widzewska - wymiana wodomierzy, ul. Sczanieckiej 19 i 21- naprawa kominów.

Ad. pkt-u 4.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/02/17 w sprawie wyrażenia zgody na służebność przesyłu na nieruchomościach, dla których ustanowione są odrębności lokalowe. Służebność przesyłu dotyczy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Ad. pkt-u 5.

Prezes poinformował, iż zmiana oprogramowania czynszowego (obowiązkowe wprowadzenie JPK) spowodowała kłopoty z transportowaniem danych - program "woda" nie współpracuje z programem Windows, są kłopoty z wgrywaniem danych. Większość Spółdzielni wprowadziła opłatę ryczałtową i odstąpiła od comiesięcznych odczytów. Rada pozytywnie zaopiniowała wprowadzenie w naszej Sp-ni zasady ryczałtu i systematyczne wprowadzenie wodomierzy i ciepłomierzy radiowych. Ustalono, iż odczyt wodomierzy dokonywany będzie 2 razy w roku a ciepłomierzy po zakończeniu sezonu. Zarząd przygotuje zmianę regulaminu GZM. Wprowadzenie ryczałtowego rozliczania wody i ciepła nastąpi w II półroczu br. Rezygnacja z comiesięcznych odczytów spowoduje oszczędności.

Prezes poinformował, iż od stycznia 2018 r. nabędzie prawa emertytalne zakłada, że będzie pracował na 1/2 etatu, należy zatem szukać następcy. Rada upoważniła Zarząd do przeprowadzenia działań w tym zakresie.

Pani Borowska wystąpiła z wnioskiem o wycięcie pochylonego drzewa.

Przewodniczący Rady poinformował, iż miał telefon od lokatora z ul. Ogniskowej ze skargą na pracowników Spółdzielni. Rada przyjęła informację do wiadomości, przekazując sprawę do rozwiązania Zarządowi, któremu bezpośrednio podlegają pracownicy.

Na tym posiedzenie zakończono termin następnego wyznaczono na 28.03.17 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]