SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 3/03/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 28 marca 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 28 lutego 2017 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi.
3. Informacja Zarządu o autopoprawce dotyczącej wykonania planu remontów 2016 r. i planowanym stanie środków funduszu remontowego na 2017 r.
4. Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i strat za 2016 r.
5. Dyskusja nt. planu remontów 2017 r.
6. Dyskusja i przyjęcie zmian Regulaminu rozliczenia kosztów GZM w zakresie rozliczania kosztów zużycia wody zimnej, wody ciepłej i ciepła w oparciu o wskazania indywidualnych ciepłomierzy i wodomierzy.
7. Wstępne ustalenia dotyczące terminów obrad WZC.
8. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes omówił sytuację osób zadłużonych zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie Rady. Dwie osoby uregulował zadłużenie w całości. Do trzech osób wysłane będą ponaglenia z informacją, iż brak wpłat skutkuje wykluczeniem ze Spółdzielni.

Ad. pkt-u 3.

Rada przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Prezesa w sprawie błędnego zafakturowania kosztów za naprawę kominów na os . Ustronna. Błąd nie miał jednak wpływu na wykonanie planu dla ww. osiedla i całej Spółdzielni. Nastąpiła jedynie korekta rozliczeń między budynkami. Rada przyjęła wyjaśnienia.

Ad. pkt-u 4.

Informacja Zarządu nt. bilansu, rachunku zysku i strat za 2016 r. została przyjęta do wiadomości.

Ad. pkt-u 5.

Rada przeanalizowała propozycje planu remontów na 2017 r. Pani Borowska wnioskowała za wykonaniem na ul. Kaszyńskiego nawierzchni i parkingu w miejsce naprawy ogniomurów.
Prezes wyjaśnił, iż wykonanie parkingu na terenie nie należącym do Spółdzielni jest nie możliwe.
W sprawie wykonania nawierzchni Zarząd umówiony jest z "drogowcami", którzy określą możliwości oraz koszty wykonania drogi.
Pan Piotrowicz wnioskował o zlikwidowanie furtki przy ul. Koplowicza 11/13.
Pan Pawlak wnioskował o wymalowanie pasów na parkingu - os. Olechów.

Ad. pkt-u 6.

Prezes poinformował, iż przeprowadzono wstępne rozmowy nt. montażu radiowych wodomierzy i ciepłomierzy, czekamy na oferty.
Rada przeanalizowała propozycję zmian w Regulaminie rozliczania kosztów GZM. Po wprowadzeniu drobnych korekt jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 1/03/17 w sprawie przyjęcia go do realizacji.

Ad. pkt-u 7.

Ustalono wstępne terminy obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków:
23 maja b.r.
25 maja b.r.
30 maja b.r.
01 czerwca b.r.
06 czerwca b.r. kolegium

Na następne posiedzenie Przewodniczący Rady przygotuje projekt sprawozdania z działalności za 2016 r.

Ad. pkt-u 8.

Do Rady wpłynęły dwa pisma:
- z Olechowa, bud. nr 313 w sprawie głośnego zachowania lokatorów.
- z Górki Widzewskiej, bud. nr 1 w sprawie zainstalowania nasad kominowych oraz naprawy przeciekającego nadproża.

Prezes poinformował, iż w przypadku pierwszym przeprowadzono już rozmowy z właścicielem mieszkania oraz z osobami wynajmującymi. Pouczono o konieczności przestrzegania regulaminu porządku domowego.
Sprawy wniesione przez członka z bud nr 1 os. Górka Widzewska ujęte są w planie remontów na 2017 r. - Rada upoważniła Zarząd do udzielenia pisemnej odpowiedzi zainteresowanym.

Na tym posiedzenie zakończono. Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 25.04.17 r., godz. 16.15

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024 r.
studio[ad]