SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 4/04/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 25 kwietnia 2017r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 28 marca 2017 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi.
3. Zatwierdzenie planu remontów 2017 r.
4. Przyjęcie porządku obrad WZC.
5. Sprawy organizacyjne związane z tegorocznym WZC.
6. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż pisma ponaglające wysłane do dłużników po ostatnim posiedzeniu Rady przyniosły rezultat: trzy osoby uregulowały zadłużenie w całości w stosunku do czterech osób, które w dalszym ciągu nie reagują na wezwania sprawa skierowana będzie na drogę postępowania sądowego, dokumentację przekazano Pani Mecenas.

W stosunku do osób zaproszonych na dzisiejsze posiedzenie, które nie uregulowały zadłużenia wysłane będą pisma ponaglające.

Rada przychyliła się do prośby członka z ul. Sczanieckiej w sprawie rozłożenia spłaty zadłużenia w ratach do 10 czerwca br.

Ad. pkt-u 3.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/04/17 w sprawie przyjęcia planu remontów na 2017 r.

Ad. pkt-u 4.

Rada przyjęła porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków.

Ad. pkt-u 5.

Ustalono następujące terminy obrad poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków - 2017 r.:

23 maja ul. Koplowicza, Kaszyńskiego, Liściasta,
25 " ul. Sczanieckiej, Ogniskowa,
30 " ul. Adamieckiego,
01 czerwca ul. Szczodrego, Świdnickiego,
06 " Kolegium

Członkowie Rady wytypowali ze swojego grona osoby, które będą uczestniczyć w poszczególnych częściach WZC.
Wszyscy pracownicy Spółdzielni zobligowani są do uczestnictwa w każdej części zebrania.

Ad. pkt-u 6.

Przewodniczący Rady zapoznał obecnych z projektem sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt-u 7.

Prezes poinformował, iż razem z zaproszeniem na WZC, członkowie otrzymają informację na temat nowych zasad rozliczania zużycia wody i ciepła.

Na tym posiedzenie zakończono termin następnego wyznaczono na 20.06.2017 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]