SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 5/06/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 20 czerwca 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa, Główna Księgowa - Barbara Szuster

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 28 kwietnia 2017 r.
2.Omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2017 r.
3.Omówienie zmian w składzie Zarządu.
4. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Rada rozpatrzyła wnioski zgłoszone na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków. Łącznie złożono 14 kart wnioskowych. Z uwagi na ograniczone środki finansowe część postulatów nie będzie możliwa do wykonania w roku bieżącym.

Ad. pkt-u 3.

Na dzisiejsze posiedzenie zaproszono Pana Cezarego Torzewskiego -kandydata na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu. Kandydat przedstawił swoje kwalifikacje, przebieg pracy zawodowej. Zasady pracy w Spółdzielni poznał pracując przez 7 lat w dziale technicznym na stanowisku specjalisty d/s technicznych. Na koniec dodał, iż dokona wszelkich starań, aby stan techniczny zasobów nie uległ pogorszeniu.
W wyniku tajnego głosowania jednogłośnie odwołano Panią Barbarę Szuster ze stanowiska Z-cy Prezesa Zarządu oraz jednogłośnie powołano na to stanowisko Pana Cezarego Torzewskiego.
Członkowie Rady podziękowali Pani Barbarze Szuster, która od sierpnia dalej pracować będzie na stanowisku głównej księgowej Spółdzielni.
Rada podjęła jednogłośnie podjęła decyzję odnośnie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni.

Ad. pkt-u 4.

Rada zapoznała się z pismem, które wpłynęło od członka zamieszkałego w bud. nr 312 na Olechowie, który przeciwny jest nowym zasadom odczytów wody i c.o.
Rada upoważniła Zarząd do udzielenia odpowiedzi na piśmie.
Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Zarządu o przygotowanie informacji nt. korzyści jakie przynosi termomodernizacja budynków.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 26 września br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 20.05.2024 r.
studio[ad]