SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 6/09/17


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 26 września 2017r

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Maciej Piotrowicz
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa- Cezary Torzewski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Omówienie zmian w prawie spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Omówienie wniosków i postulatów z tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Fundusz remontowy 2017 r. plan i wykonanie na dzień 31 sierpnia br.
4. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Prezes poinformował, iż w związku ze zmianami w prawie spółdzielczym i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnie zobowiązane są do dokonania zmian w statutach. Dostosowanie statutów do ustawy powinno nastąpić do 9 września 2018 r.
Statut obowiązujący w Spółdzielni pozostaje w mocy do dnia zarejestrowania nowego.

Ad. pkt-u 2.

Rada szczegółowo odniosła się do wniosków i postulatów zgłoszonych na tegorocznym WZC.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wykonaniem planu remontów, wg stanu na koniec sierpnia br.
Z planu remontów na ten rok wycofano poz. "wymiana drzwi do klatek schodowych" w bud. nr 2 na os Maszynowa, które wymienione będą w roku 2018 po wykonaniu remonty przedsionków.
W planie remontów 2018 r. Zarząd uwzględni wykonanie oświetlenia LED na klatkach w budynku przy ul. Ogniskowej 13. Prezes dodał, iż złe warunki pogodowe negatywnie wpływają na terminowości wykonania robót zewnętrznych.

Ad. pkt-u 4.

Przewodniczący poinformował iż wpłynęło pismo od członka z uwagami na temat pracy Spółdzielni. Rada zapoznała się z treścią i przyjęła do wiadomości wyjaśnienia Prezesa Spółdzielni. Przewodniczący Rady zobowiązany został do udzielenia odpowiedzi.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 24 października br. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]