SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 1/01/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 30 stycznia 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 19 grudnia 2017 r.
2. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2017 r.
3. Informacja o wynikach GZM za 2017 r.
4. Omówienie wyników na cieple za 2017 r. i podjęcie decyzji w sprawie stawek na 2018 r.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informację o wykonaniu planu remontów w 2017 r. przyjęto bez uwag.
Rada zapoznała się ze stanem środków funduszu remontowego na 2018 r.
W planie remontów na przyszły rok przewiduje się ocieplenie kolejnego budynku.

Ad. pkt-u 3.

Prezes wyjaśnił, iż występujący niewielki niedobór funduszu Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi pokryty będzie z nadwyżki przychodów nad kosztami z lat ubiegłych. Rada przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad. pkt-u 4.

Rada szczegółowo zapoznała się z wynikami na cieple za 2017 r.
Z zestawienia zbiorczego wynika, iż wynik w skali całej Spółdzielni jest dodatni.
Wynik ujemny występuje w budynku przy ul. Liściastej, Sczanieckiej 17 i 19, Adamieckiego 4 i Kaszyńskiego 15 i 16.
Dla niektórych budynków ilość ciepła na podgrzanie ciepłej wody jest wyższa od ilości ciepła na ogrzanie.
Prezes zwrócił uwagę, iż zwroty z tytułu rozliczenia podzielników są bardzo duże, co ma wpływ na wyniki na cieple.
W związku z dużymi rozbieżnościami wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a wodomierzem głównym, Zarząd wnioskuje o wymianę dotychczasowych wodomierzy w ww. budynkach na radiowe co pozwoli na większą kontrolę zużycia bez konieczności wejścia do lokalu ( wyniki na cieple dla poszczególnych lokalizacji stanowią załącznik do protokołu). Rada poparła wniosek.
Ujemny wynik na mocy dostarczonej dla potrzeb centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Liściastej 14 i Sczanieckiej 17 i 19 oraz Szczodrego 24 skutkuje wzrostem stawki na 2018 r.
Po wnikliwym zapoznaniu się z wynikami, Rada podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 1/01/18 w sprawie stawek za ciepło na rok 2018 r.

Ad. pkt-u 5.

Rada jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie zatrudnienia Wł. Karolaka na stanowisko Prezesa Spółdzielni w wymiarze ½ etatu ustalając wysokość wynagrodzenia i wielkość limitu kilometrów za używanie własnego samochodu do celów służbowych. oraz jednogłośnie podjęto decyzję w sprawie zmiany wysokości limitu kilometrów dla Z-cy Prezesa Cezarego Torzewskiego.
Pan Seweryn zgłosił wniosek o przycięcie sosny przy bud. nr 313 na Olechowie.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 27 lutego 2018 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]