SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 2/03/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 06 marca 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Maciej Piotrowicz
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni przedstawiciele Zarządu:
Prezes - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa- Cezary Torzewski.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 30 stycznia 2018 r.
2. Omówienie rozliczenia kosztów zimnej wody w 2017 r. i analiza zużycia wody
w poszczególnych budynkach.
3. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości opłaty stałej za zimną wodę.
4. Omówienie stanu środków na funduszu remontowym poszczególnych
nieruchomości i dyskusja nt. kierunków i kryteriów ustalenia planu remontów 2018 r.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Rada szczegółowo zapoznała się z rozliczeniem kosztów wody za ubiegły rok.
Generalnie na wszystkich budynkach występuje deficyt. Najgorzej wypadają budynki przy ul. Kaszyńskiego 13 i 15, Adamieckiego 6 i 8, Liściastej 14 , Sczanieckiej 19 i Koplowicza 8.
Prezes wyjaśnił, iż wysokie koszty przy ul. Kaszyńskiego spowodowane są m.in partycypacją w kosztach utrzymania hydroforni, której administratorem jest Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa (prąd, konserwacja, straty).
Z pomieszczenia gospodarczego z wc w bud. przy ul. Koplowicza 8 korzystają gospodarze domów oraz wykonawcy robót, co podnosi koszty wody w tym budynku. W budynkach przy ul. Adamieckiego 6 i 8 większe zużycie spowodowane było pracami remontowymi (przebudowa wejść do klatek schodowych).
Z analizy wynika iż zużycie wody w niektórych mieszkaniach jest bardzo niskie. Z uwagi na duże rozbieżności wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi a wodomierzem głównym, Zarząd podpisał umowę na wymianę dotychczasowych wodomierzy na radiowe co pozwoli Spółdzielni dokonywać kontroli zużycia wody nie wchodząc do mieszkań. Prace potrwają do końca maja br.
Prezes poinformował, iż pomieszczenie gospodarcze obecnie znajdujące się w budynku nr 5 zostanie przeniesione do bud. nr 4 przy ul. Koplowicza 1, w pomieszczeniu zamontowany będzie wodomierz. Opłata za aktualnie występujące ubytki wody zostanie rozłożona odpowiednio na wszystkie budynki na tym osiedlu.

Ad. pkt-u 3.

Po przeanalizowaniu materiału i uwzględnieniu wniosku Zarządu w sprawie rozłożenia spłaty deficytu w czasie (dotyczy budynków: przy ul. Kaszyńskiego 13/15, Liściastej 14, Adamieckiego 6,8) Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/03/18 w sprawie zmiany wysokości opłaty stałej za wodę.

Ad. pkt-u 4.

Rada zapoznała się ze stanem środków funduszu remontowego. W 2018 r. kontynuowane będą roboty termomodernizacyjne, Zarząd zleci opracowanie dokumentacji i kosztorysów. Odnośnie wniosku w sprawie przebudowy drogi na ul. Kaszyńskiego, Zarząd z uwagi na wysokie koszty rozważy przeprowadzenie robót w dwóch etapach (I -droga dojazdowa , II -chodnik). Do końca maja zamontowane będą wodomierze radiowe. Rada zaakceptowała propozycje.

Ad. pkt-u 5.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 10 kwietnia 2018 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]