SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 3/04/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 10 kwietnia 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Maciej Piotrowicz
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak,
Z-ca Prezesa – Cezary Torzewski
Mecenas Marzena Zamolska

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 30 stycznia 2018 r.
2. Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i strat za 2017 r.
3. Dyskusja nt. planu remontów 2018 r.
4. Wstępne ustalenia dotyczące terminów obrad WZC.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informację nt. bilansu Spółdzielni na dzień 31.12.2017 r. (załącznik do protokołu). Rada przyjęła do wiadomości.
Rozważano możliwość utworzenia dodatkowego funduszu, na którym kumulowano by środki wypracowane przez Spółdzielnię. Dotychczas środki te (zysk) decyzją WZC zasilają fundusz remontowy. Temat poruszony będzie na tegorocznym WZC.

Ad. pkt-u 3.

Prezes przedstawił plan remontów na 2018 r. Po przedyskutowaniu poszczególnych pozycji, Rada przyjęła propozycję planu do wiadomości.

Ad. pkt-u 4.

Wstępnie ustalono terminy Walnego Zgromadzenia członków:
25 maja br. - os. Olechów
29 „ - os. Maszynowa
05 czerwca - os. Górka Widzewska, ul. Kaszyńskiego, ul. Liściasta
08 „ - ul. Ogniskowa, os. Ustronna
12 „ - kolegium

Zmiana ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spowodowała, iż Zarząd z mocy prawa zobligowany jest przyjąć w poczet członków współmałżonka, osoby której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Zarząd 30 stycznia br. wystąpił do wszystkich członków na piśmie z prośbą o podanie ewentualnych zmian, które nastąpiły od daty nabycia prawa do lokalu, jednak odzew był niewielki.

W związku z powyższym ustalono, iż na zaproszeniu na Walne Zgromadzenie Członków podany będzie jedynie adres członka. Ewentualna aktualizacja listy obecności na WZC nastąpi po okazaniu dowodu tożsamości i sprawdzeniu danych w dokumentacji członkowskiej .

Ad. pkt-u 5.

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych Pani Mecenas przedstawiła projekt zmian w statucie Spółdzielni.
Przewodniczący Rady poparł wniosek Zarządu, aby zapisy w statucie były proste i odzwierciedlały charakter działalności w naszej Spółdzielni.
Skorygowany projekt statutu przedstawiony będzie na następnym posiedzeniu Rady.
Na wniosek P. Białasa we wszystkich pralniach zlikwidowany będzie dostęp do wody.
Wniosek podyktowany jest tym, że mieszkańcy wykorzystują te pomieszczenia do innych celów.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 24 kwietnia 2018 r. godz. 16.15.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]