SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 4/04/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 24 kwietnia 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Andrzej Pawlak
Piotr Białas
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Maciej Piotrowicz
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak,
Z-ca Prezesa – Cezary Torzewski
Mecenas Marzena Zamolska

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Andrzej Pawlak.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia RN w dniu 10 kwietnia 2018 r.
2. Zatwierdzenie planu remontów 2018 r.
3. Omówienie zmian Statutu Spółdzielni w związku z nową ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 9 września 2017 r.
4. Przyjęcie porządku obrad WZC.
5. Sprawy organizacyjne związane z tegorocznym WZC.
6. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Plan remontów na 2018 r. uchwałą 1/04/18 przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt-u 3.

Pani mecenas Marzena Zamolska przedstawiła zmiany w Statucie Spółdzielni w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Po uwzględnieniu drobnych uwag, projekt uchwały wprowadzający zmiany do Statutu Spółdzielni przedstawiony będzie do akceptacji na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ad. pkt-u 4.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt-u 5.

Przyjęto, iż w WZC uczestniczyć będą poszczególni członkowie Rady Nadzorczej.

Ad. pkt-u 6.

Przewodniczący Rady zapoznał obecnych ze sprawozdaniem z działalności Rady za 2017 r. Sprawozdanie przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 7.

Było to ostatnie posiedzenie Rady w tym składzie, Przewodniczący Pan Andrzej Pawlak podziękował wszystkim za zaangażowanie i wzorową frekwencję.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]