SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 6/09/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 25 września 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak,
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski
Radca Prawny - Marzena Zamolska

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Omówienie wniosków i postulatów z tegorocznego WZC.
2. Fundusz remontowy 2018 r. plan i wykonanie na dzień 31 sierpnia 2018 r.
3. Wyniki GZM za 8 m-cy 2018 r.
4. Podjęcie uchwały o zmianie stawki odpisu na fundusz remontowy budynków poddanych termomodernizacji w br. oraz omówienie ewentualnych zmian w pozostałych budynkach.
5. Omówienie trwającego konfliktu z jednym z lokatorów z budynku przy ul. Liściastej 14 w sprawie stawek czynszowych za ciepło.
6. Omówienie Regulaminu zasad udostępniania członkom Spółdzielni dokumentów z dnia sierpnia 2007 r. i podjęcie ewentualnej uchwały dotyczącej zmiany tego regulaminu.
7. Wolne wnioski.


Ad. pkt-u 1.

Rada po zapoznaniu się z wnioskami zgłoszonymi na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu Członków ustaliła, iż w pierwszej kolejności realizowane będą roboty przewidziane w planie remontów, a w dalszej kolejności w miarę posiadanych środków finansowych postulaty zgłoszone przez członków we wnioskach na Walnym Zgromadzeniu Członków.

Ad. pkt-u 2.

Rada przyjęła do wiadomości wykonanie planu remontów wg stanu 31 sierpnia br.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wynikami Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, informację przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 4.

Na wniosek Zarządu, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1/09/18 w sprawie zmiany odpisu na fundusz remontowy dla nw. budynków i tak:

1. W związku z przeprowadzaną aktualnie termomodernizacją na budynkach przy ul. Sczanieckiej 19 i ul. Adamieckiego 2, Rada postanowiła podnieść stawkę dla tych budynków do wysokości 4,00 zł/m2pu. Stawka ta obowiązywać będzie do czasu spłaty kosztów przeprowadzonej modernizacji.
2. W związku ze wzrostem cen materiałów budowlanych i usług, Rada postanowiła podnieść stawkę na fundusz remontowy dla budynków przy ul. Ogniskowej 13 i 13a, ul. Koplowicza 1,8,10,11,13 oraz ul. Liściastej 14 do wysokości 2,00 zł/m2pu. Pozwoli to na szybsze zgromadzenia środków w celu przeprowadzenia prac remontowych.

Nowe stawki dla ww. lokalizacji obowiązywać będą od 1 stycznia 2019 r.

Ad. pkt-u 5 i 6.

Rada zapoznała się z korespondencją jaką Zarząd prowadzi od kilku miesięcy z członkiem zamieszkałym w budynku przy ul. Liściastej 14. Sprawa dotyczy sposobu rozliczenia ciepła. Z uwagi na to, że członek nie skorzystał z zaproszenia do siedziby Spółdzielni w celu zapoznania się z materiałami, Rada zobowiązała Zarząd do przesłania zainteresowanemu kopi konkretnych dokumentów po wcześniejszym wniesieniu przez członka opłat określonych w Regulaminie.

Po omówieniu Regulaminu zasad udostępniania członkom Spółdzielni dokumentów (uchwalonego w sierpniu 2007 r.), Rada Nadzorcza postanawia jednogłośnie – Uchwałą Nr 2/09/18 wprowadzić do niego zmiany (kserokopia jednej strony kosztować będzie 0,60 zł netto).

Ad. pkt-u 7.

Na tym posiedzenie zakończono.
Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 30.10. 2018 r. godz. 16.15. Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]