SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 8/11/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 20 listopada 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Władysław Karolak,
Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 30 października 2018 r.
2. Przedstawienie opinii prawnej dotyczącej strony internetowej Spółdzielni.
3. Przedstawienie oferty w sprawie przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego dotyczącego ochrony danych osobowych i podjęcie decyzji w tej sprawie.
4. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt-u 2.

Rada zapoznała się z opinią sporządzoną przez Kancelarię Radcy Prawnego Pana Dariusza Wocióra w sprawie wymogów prawnych dotyczących strony internetowej Spółdzielni. Z opinii wynika, iż żaden przepis nie nakłada przymusu założenia strony internetowej. Udostępnienie na stronie internetowej dokumentów wymienionych w art. 81 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stanowi powinność, a nie obowiązek spółdzielni. W wyniku dyskusji ustalono, iż strona internetowa Spółdzielni będzie ogólnodostępna, (nie będzie zabezpieczona loginem). Mając na uwadze sankcje usunięte będą dane osobowe, ilość danych będzie ograniczona. Na stronie znajdą się: statut, regulaminy, protokoły obrad, protokół lustracji, uchwały, sprawozdania finansowe, stawki czynszowe, skład RN, numery telefonów.

Ad. pkt-u 3.

Prezes przedstawił ofertę i wystąpił z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia szkolenia dotyczącego ochrony danych dla Zarządu, wszystkich pracowników i Rady Nadzorczej. Oferta wpłynęła od Kancelarii Radców Prawnych zajmujących się obsługą spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Rada poparła wniosek i upoważniła Zarząd do przeprowadzenia negocjacji.

Ad. pkt-u 4.

Przewodniczący odczytał skargę na pracę Zarządu, która wpłynęła od członka z ul. Liściastej.
Zarząd wyjaśnił, iż korespondencja z członkiem trawa już kilka miesięcy, każda odpowiedź i wyjaśnienia Spółdzielni nie są satysfakcjonujące, członek kwestionuje coraz to inne sprawy, oczekuje różnych dokumentów, nie chce skorzystać z zaproszenia do siedziby Spółdzielni w celu wyjaśnienia i zakończenia sprawy. Jest to uciążliwe, bardzo dezorganizuje pracę Spółdzielni.
Zarząd sygnalizował problem już na poprzednim posiedzeniu, dziś Prezes szczegółowo omówił treść korespondencji. Po wysłuchaniu wyjaśnień członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi osobie składającej skargę. Nie podzielają jego poglądu na temat uchybień pracy Zarządu. Wygląda to na nękanie instytucji. Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca pozostaje droga sądowa.

Zgłoszono następujący wniosek:

ul. Koplowicza – zamontowanie oświetlenia przy furtce od strony parku, brak nr na kloszach oświetleniowych, nie działająca lampa przy pierwszej kl. bl.nr 1.

Na tym posiedzenie zakończono.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono wstępnie na 18.12. 2018 r. godz. 16.30.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]