SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 9/12/18


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 18 grudnia 2018r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Władysław Karolak,
Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 20 listopada 2018 r.
2. Przyjęcie odpowiedzi na skargę.
3. Fundusz remontowy 2018 r. plan i wykonanie na dzień 30 listopada 2018 r.
4. Wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 11 miesięcy 2018 r.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Po wprowadzeniu drobnej korekty protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. pkt-u 2.

Rada pozytywnie oceniła odpowiedź przygotowaną przez Przewodniczącego Rady na skargę wniesioną przez członka z ul. Liściastej.

Ad. pkt-u 3.

Rada szczegółowo zapoznała się z planem remontów 2018 r. Plan został wykonany w całości. Do końca roku zakończone zostaną prace termomodernizacyjne na os. Ustronna, Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wszystkie niedociągnięcia wykazane w trakcie odbioru elewacji uzupełnione będą na początku przyszłego roku. Nadal trwa wymiana szyb w wiatrołapach.

Prezes poinformował, że w budynku na ul. Ogniskowej 13 trwa usuwanie awarii (uszkodzenie pionu kanalizacyjnego w posadzce w piwnicy).

Ad. pkt-u 4.

Wyniki Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 11 m-cy 2018 r Rada przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt-u 5.

Prezes zapoznał obecnych ze sprzeciwem, które wpłynęło od części mieszkańców zamieszkałych w budynku przy ul. Sczanieckiej 19.

Prezes przypomniał, iż w związku z planowanymi pracami termomodernizacyjnymi we wrześniu br. członkowie zamieszkali w ww. budynku otrzymali informację o czasowym podniesieniu stawki na fundusz remontowy (uchwała RN 1/09/18).

Dzisiaj roboty są już na ukończeniu, członkowie nie wyrażają zgody na zmianę odpisu na fundusz remontowy.

Rada jest zdania, iż zasady realizacji tych robót są takie same dla wszystkich lokalizacji, dlatego też należy poinformować członków, że czasowe podniesienie stawki daje możliwość szybszego realizowania termomodernizacji bez konieczności zaciągania kredytu bankowego. Wniesienie sprzeciwu przed przystąpieniem do robót dawało możliwość wycofania się z tej inwestycji, dziś trzeba ponieść koszty jej realizacji.

Pani U. Borowska uważa, że zachowanie sprzeciwiających jest niestosowne i należy poinformować ich, że jeżeli nie zgadzają się na czasowe podwyższenie stawki funduszu Zarząd daje możliwość spłaty długu jednorazowo.

Rada pozytywnie oceniając pracę Zarządu przyznała pieniężną za działalność w roku 2018.

Na tym posiedzenie zakończono.

Wyznaczono wstępnie następujące terminy posiedzeń: 29 stycznia i 26 lutego 2019 r.

Prezes przypomniał o szkoleniu, które odbędzie się w siedzibie Spółdzielni 24 stycznia br. ( dot. RODO w praktyce).

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]