SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 1/01/19


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 29 stycznia 2019r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Władysław Karolak,
Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 grudnia 2018 r.
2. Rozmowy z członkami zadłużonymi zaproszonymi na posiedzenie Rady Nadzorczej.
3. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2018 r.
4. Informacja o wynikach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2018 r.
5. Omówienie wyników na cieple za 2018 r. i podjęcie decyzji w sprawie zmiany stawek na 2019 r.
6. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes przedstawił listę dłużników do których wysłano wezwania do zapłaty.

Większość osób uregulowała zadłużenia czynszowe w całości. Do dwóch osób, które nie zareagowały na wezwania będą wysłane monity.

Ad. pkt-u 3.

Rada zapoznała się z wykonaniem planu remontów na koniec grudnia 2018 r.

Prezes poinformował, iż nie usunięto pęknięć ściany w mieszkaniu przy ul. Ogniskowej 13a (z lokatorem domówiono, że usterkę Sp-nia usunie przed malowaniem mieszkania).

W związku z zaostrzeniem przepisów odnośnie segregacji śmieci w planie remontów na 2019 r. Zarząd ujmie przebudowę części śmietników oraz zakup nowych pojemników.

Wykonanie planu remontów na dzień 31 grudnia 2018 r. Rada przyjęła do wiadomości.

Prezes poinformował, iż po wysłaniu odpowiedzi na protest mieszkańców z ul. Sczanieckiej 19, z propozycji jednorazowego spłacenia długu wynikającego z przeprowadzonej na tym budynku termomodernizacji skorzystała jedna osoba.

Ad. pkt-u 4.

Wynik Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 2018 r. przyjęto bez uwag.

Generalnie wynik jest dodatni, Zarząd nie przewiduje ruchu cen.

Prezes poinformował, że Zarząd wystąpił do dewelopera z roszczeniami o zwrot poniesionych kosztów na bud. nr 315 w związku z przykrym zapachem, którego przyczyną było podłączenie kanalizacji deszczowej z sanitarną na jednym z sąsiadujących budynków.

Ad. pkt-u 5.

Po omówieniu wyników na cieple Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/01/19 w sprawie stawek na 2019 r.

Odnosząc się do regulaminu w sprawie wynagradzania członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA" Rada jednogłośnie podjęła decyzję w sprawie zmiany stawki uposażenia dla Prezesa i jego Zastępcy.

Na tym posiedzenie zakończono.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 26 lutego 2019 r., godz. 16.30

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]