SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 3/03/19


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 26 marca 2019r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak

Z uwagi na zwolnienie lekarskie Z-ca Prezesa Cezary Torzewski nie uczestniczył w posiedzeniu.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 lutego 2019 r.
2. Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i strat za 2018 r.
3. Dyskusja nt. planu remontów 2019 r.
4. Wstępne ustalenia dotyczące terminów obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Informację Zarządu nt. bilansu za 2018 r. Rada przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Prezes przedstawił wstępne propozycje planu na 2019 r.

W planie oprócz dostosowania śmietników do nowej ustawy, częściowej naprawy dachu w budynku przy ul. Kaszyńskiego, poważną pozycję stanowi termomodernizacja. W Spółdzielni pozostały jeszcze trzy budynki wymagające docieplenia : bud. nr 5 i 6 przy ul. ul. Adamieckiego oraz bud. 313 na Olechowie.

Z uwagi na duże koszty, Rada proponuje, aby przeprowadzić termomodernizację etapami (dotyczy budynku nr 8 przy Adamieckiego 6) lub negocjować z wykonawcą odroczenie płatności. Koszty odtworzenia „mansard” są duże, środki zebrane na tym budynku w połowie nie pokrywają kosztów docieplenia.

Pani Borowska uważa, iż w roku bieżącym należy przystąpić do prac w budynku tam gdzie mają więcej zebranych pieniędzy (Olechów), a budynek nr 8 docieplać etapami podobnie jak to było na Kaszyńskiego. Pan Majczyk, poparł wniosek.

Z uwagi na to, że z roku na rok wzrastają koszty materiałów i robocizny Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/03/19 w sprawie czasowego podniesienia odpisu na fundusz remontowy dla budynku Nr 6 i budynku Nr 313 do 4 zł/ m2pu, Rada upoważniła Zarząd do przeprowadzania negocjacji z oferentami.

Ad. pkt-u 5.

Ustalono wstępnie następujące terminy Walnego Zgromadzenia Członków:

21 maja b.r. - Olechów,
23 maja b.r. - Maszynowa,
28 maja b.r. - Ustronna i Ogniskowa,
30 maja b.r. - Górka Widzewska, Kaszyńskiego, Liściasta,
4 czerwca b.r. - Kolegium

Na następnym posiedzenie przyjęty będzie porządek obrad, plan remontów, Przewodniczący Rady przedstawi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.

Ad. pkt-u 4.

Na tym posiedzenie zakończono.

Termin następnego posiedzenia wyznaczono na 16 kwietnia 2019 r., godz. 16.30.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]