SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 4/04/19


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 16 kwietnia 2019r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 26 marca 2019 r.
2. Zatwierdzenie planu remontów 2019 r.
3. Przyjęcie porządku obrad WZC.
4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Wolne wnioski.

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, iż udało się wynegocjować z wykonawcą robót termoizolacyjnych przeprowadzanych na budynku nr 6 przy ul. Adamieckiego 8 odroczenie terminów płatności, w związku z powyższym daje to możliwość wprowadzenia do planu remontów dodatkowych robót w Spółdzielni (częściowa naprawa balkonów na os. Górka Widzewska).

Termomodernizacja budynku nr 5 przy ul. Adamieckiego 6 możliwa będzie za 2 lata.

Rada po zapoznaniu się z planem remontów na ten rok przyjęła go jednogłośnie - uchwała nr 1/04/19.

Ad. pkt-u 3.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 4.

Sprawozdanie z działalności Rady przygotowane przez Przewodniczącego Pana Macieja Piotrowicza zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. pkt-u 5.

Na tym posiedzenie zakończono.
Termin następnego posiedzenia wyznaczony będzie po WZC.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]