SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 5/06/19


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 18 czerwca 2019r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 16 kwietnia 2019 r.
2. Zapoznanie się z wnioskami i postulatami zgłoszonymi na tegorocznym WZC i podjęcie wstępnych ustaleń co do ich realizacji. 3. Omówienie projektu Regulaminu Zarządu i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.
4. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Rada przeanalizowała wszystkie zgłoszone na tegorocznym WZC wnioski.
Z uwagi na przeprowadzane prace termomodernizacyjne większość zgłoszonych wniosków realizowana będzie w późniejszym czasie lub w miarę pojawienia się dodatkowych środków finansowych.
Pozytywnie zaopiniowano wniosek zgłoszony przez członka z oś. Ustronna w sprawie bonifikaty (dot. ciepłej wody) dla ostatnich kondygnacji w budynkach na ul. Sczanieckiej, wysokość bonifikaty ustalona będzie po przeprowadzonej analizie.

Ad. pkt-u 3.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 1/06/19 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Zarządu.

Ad. pkt-u 4.

Rada negatywnie zaopiniowała prośbę członka z budynku nr 8 przy ul. Adamieckiego w sprawie zawieszenia pobierania opłat czynszowych za garaż. Z uwagi na przeprowadzane prace termomodernizacyjne czasowo utrudniony jest dostęp do garaży. Regulamin użytkowania mieszkań i garaży nie przewiduje zwolnień z opłat, brak prawnej możliwości. Opłaty wnoszone przez członków pokrywają koszty użytkowania garażu, nie stanowią zarobku Spółdzielni.
Pani Borowska poruszyła problem kotów przy ul. Kaszyńskiego. Fundacja nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Poza tym uważa, iż ogrodzenie terenu załatwiłoby m.in dostęp do kocich bud, poruszyła problem parkingów oraz śmietnika.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący życzył wszystkim miłych wakacji, termin następnego posiedzenia wyznaczony będzie w późniejszym terminie.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]