SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 6/09/19


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 30 września 2019r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 18 czerwca 2019 r.
2. Fundusz remontowy 2019 r. plan i wykonanie na dzień 31 sierpnia 2019 r.
3. Wyniki gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi za 8 m-cy 2019 r.
4. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Rada zapoznała się z wykonaniem planu remontu na koniec sierpnia br.
Prezes poinformował, iż ukończono termomodernizację budynku Nr 6 na ul. Adamieckiego, w chwili obecnej trwa usuwanie usterek. Budynek 313 na Olechowie jest w trakcie docieplenia.

Ad. pkt-u 3.

Omówiono wyniki GZM, minus w poz. "pozostałe koszty" wynika z aneksowania umów z firmami sprzątającymi, (podwyżki minimalnej płacy). Zarząd proponuje, aby koszty sprzątania przypisać do konkretnych osiedli. Na kolejne posiedzenie Rady Zarząd przedstawi analizę dla jednakowej stawki dla wszystkich i dla poszczególnych lokalizacji.

Ad. pkt-u 4.

1. Pani Borowska poruszyła problem parkowania na ul. Kaszyńskiego, uważa, iż należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do parkowania samochodów z NSM na naszych miejscach. W chwili obecnej doszło do konfliktu na tym osiedlu. Pani Borowska sugeruje m.in. ogrodzenie terenu. Wywiązała się dyskusja, Prezes zaproponował, aby spotkać się z mieszkańcami w i wspólnie przedyskutować problem.

2. Omówiono sprawy organizacjo-personalne w Spółdzielni. Na najbliższe posiedzenie Rady Zarząd przedstawi propozycję zmian.
Jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 1/09/19 w sprawie zmiany uposażenia dla Za-cy Prezesa Pana Cezarego Torzewskiego. Od 1 października wynagrodzenie wynosić będzie 7 875 złotych brutto.

Na tym posiedzenie zakończono. Termin następnego wyznaczono na 29.X. br.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]