SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 1/01/20


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 28 stycznia 2020r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2019 r.
2. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2019r.
3. Omówienie wyników na cieple za 2019r. i podjęcie decyzji w sprawie stawek na 2020 r.
4.Omówienie skutków decyzji o wykupie gruntu na ul. Ogniskowej.
5. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Wykonanie planu remontów za 2019 r. zostało przyjęte do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Prezes omówił wyniki na cieple. W stosunku do ubiegłego roku sytuacja w bud. przy ul. Adamieckiego 4 uległa poprawie, niestety brak poprawy w budynku przy ul. Liściastej i Szczodrego 22. Biorąc pod uwagę wyniki oraz zmiany cen wprowadzone przez Veolię, Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę nr 1/01/20 w sprawie stawek za ciepło na 2020 r.

Ad. pkt-u 4.

Odnosząc się do pisma UMŁ z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia zgody na jednorazowe wniesienie opłaty przekształceniowej i z bonifikatą 60 % w związku z przekształceniem prawa wieczystego gruntu przy ul. Ogniskowej w prawo własności , Rada Nadzorcza jednogłośnie podjęła uchwałę nr 2/01/20, w sprawie rozłożenia kosztów związanych z wykupem (dot. spółdzielczych własnościowych praw ) na 32 raty po 1,50 zł/m2pum począwszy od lipca br.
Kwota ta będzie naliczana do momentu spłacenia zadłużenia lokalu związanego z wykupem tj. do marca 2023 r.
Na wniosek członka będzie istniała możliwość jednorazowej spłaty.

Ad. pkt-u 5.

Prezes poinformował Radę, iż lokatorzy z ul. Ogniskowej wystąpili z prośbą do Zarządu o interwencję w sprawie starszej samotnej zamieszkującej Pani – byłego członka Spółdzielni, która dokonała darowizny mieszkania na rzecz członka rodziny. Z aktu wynika, iż na rzecz darczyńcy ustanowiona jest służebność osobista polegająca prawie dożywotniego i nieodpłatnego zamieszkania. Z informacji lokatorów wynika, iż lokatorka pozostaje bez odpowiedniej opieki ( pismo w załączeniu). Lokatorzy obawiają się o jej zdrowie i bezpieczeństwo (pozostawienie gazu, zaprószenie ognia).
Prezes poinformował, iż jest to kolejna interwencja w tej sprawie. Pracownik Spółdzielni kilka razy przeprowadzał rozmowy z opiekunem, poinformowano także, iż w przydatku dalszych zaniedbań sprawa skierowana będzie odpowiednim służbom. Rada przyjęła powyższe do wiadomości.
Sugerowano, aby dla bezpieczeństwa odciąć gaz i zgłosić sprawę do MOPS-u. Prezes dodał, iż na razie czekamy na informację od opiekunów.

Odnosząc do regulacji dotyczącej zasad wynagradzania członków Zarządu Rada postanowiła zmienić od stycznia br. wysokość uposażenia dla Prezesa i jego Zastępcy.

Na tym posiedzenie zakończono. Termin następnego wyznaczono na 25.02. br., godz. 16.30.Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]