SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 3/06/20


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 16 czerwca 2020r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Piotr Białas
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 25 lutego 2020 r.
2. Informacja Zarządu o pracy Spółdzielni w okresie pandemii.
3. Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i strat za 2019 r.
4. Dyskusja nt. planu remontów 2020 r.
5. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Po wprowadzeniu przez Rząd restrykcji ogólnokrajowych ( pandemia), Prezes wydał zarządzenie w sprawie organizacji pracy w Spółdzielni.
Na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej umieszczono ogłoszenie, iż siedziba Spółdzielni zamknięta będzie do odwołania, kasa nieczynna a zgłoszenia przyjmowane drogą telefoniczną i e- mailową. Zakupiono płyny antywirusowe, przyłbice i maski.
Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco.

Zgodnie z interpelacją Centralnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych, Walne Zgromadzenie Członków możliwe będzie do zwołania w ciągu 60 dni od zakończenia pandemii.

Prezes poinformował, iż od 1 czerwca br. zostały zmienione godziny pracy Spółdzielni o czym poinformowano członków ( informacja na kl. schodowych i stronie internetowej ). Spółdzielnia pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.
Spotkanie z Zarządem i Radcą Prawnym możliwe jest po wcześniejszym umówieniu w każdy wtorek do godz. 17.00. Rada zaakceptowała zmianę.

Z uwagi na to, iż utrzymanie kasy w siedzibie Spółdzielni kosztuje (prowizje od wpłat oraz ubezpieczenie dwóch pracowników) biorąc pod uwagę fakt, iż tylko kilkanaście osób w miesiącu dokonuje wpłat siedzibie Spółdzielni, a w okresie pandemii wszyscy wpłacali drogą internetową, Zarząd wnioskuje, aby w ramach oszczędności zamknąć kasę i nie odnawiać polisy ubezpieczeniowej. Rada poparła wniosek.

Ad. pkt-u 3.

Informacja Zarządu o bilansie i rachunku zysku i strat za 2019 r została przez Radę przyjęta do wiadomości.

Ad. pkt-u 4.

W wyniku dyskusji do planem remontów 2020 wprowadzono:
- odtworzenie chodnika na os. Ustronna – usunięcie płyt chodnikowych i ułożenie kostki brukowej. Część płyt wykorzystana będzie do utwardzenia nawierzchni pod samochody przy bl. 313 na Olechowie,
- usunięcie ogrodzenia z siatki w budynku przy ul. Ogniskowej 13.
Po wprowadzeniu robót jw., plan remontów Uchwałą Nr 1/06/20 został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt-u 5.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego spotkania ustalony będzie telefonicznie.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]