SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 6/12/20


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 15 grudnia 2020r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:

Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 28 września 2020 r.
2. Informacja Zarządu nt. pracy biura w okresie pandemii.
3. Informacja Zarządu nt. zmiany sposobu rozliczania opłat za wywóz nieczystości.
4. przyjęcie zmian w Regulaminie rozliczania kosztów GZM.
5. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Z uwagi na drugą falę pandemii Zarząd podjął decyzję o ponownym zamknięciu siedziby Spółdzielni dla interesantów. Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną i e-mailową. Wszystkie sprawy załatwiane są na bieżąco. Rada przyjęła powyższe do wiadomości.

Ad. pkt-u 3.

Rada jednogłośnie przyjęła do wiadomości informację odnośnie podjętej przez Urząd Miasta Łodzi uchwały w sprawie sposobu rozliczania opłat za wywóz nieczystości. Nowe zasady obowiązywać będą od 1 stycznia 2021r. Każdy lokal rozliczany będzie ze średniego zużycia wody.

Do ustalenia wysokości stawki (9,60 zł/ m3), przyjęte będzie średnie użycie w okresie: III kw. 2019 r. oraz I kw. 2020 r.

Ad. pkt-u 4.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę nr 1/12/20 w sprawie zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali.

Ad. pkt-u 5.

Rada oceniając pozytywnie pracę Zarządu jednogłośnie podjęła decyzję o przyznaniu nagrody rocznej dla Prezesa Władysława Karolaka i V-ce Prezesa Cezarego Torzewskiego.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego spotkania ustalony będzie telefonicznie.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]