SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ NR 1/01/21


z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNA"
w Łodzi w dniu 25 stycznia 2021r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej w osobach:
Maciej Piotrowicz
Urszula Borowska
Henryk Kacperski
Katarzyna Kopka
Stanisław Majczyk
Zbigniew Seweryn

oraz zaproszeni:
Prezes Zarządu - Władysław Karolak
Z-ca Prezesa - Cezary Torzewski

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Pan Maciej Piotrowicz.

Porządek obrad obejmował:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 15 grudnia 2020 r.
2. Informacja Zarządu nt. zmian sposobu rozliczania kosztów wywozu śmieci i podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.
3. Informacja o wykonaniu planu remontów za 2020 r.
4. Omówienie wyników na cieple za 2020r. i podjęcie decyzji w sprawie stawek na 2021 r.
5. Wolne wnioski

Ad. pkt-u 1.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez uwag.

Ad. pkt-u 2.

Prezes poinformował, że w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nowych zasad rozliczania opłat za wywóz nieczystości pracownicy Spółdzielni przed świętami wykonali ogrom pracy z przygotowaniem nowych stawek czynszowych. Po zakwestionowaniu uchwały przez Regionalną Izbą Rachunkowości, nowy sposób rozliczania śmieci uzależniony od zużycia wody w gospodarstwie domowym, który miał obowiązywać od stycznia 2021 nie wejdzie w życie.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółdzielni podjęła uchwałę nr 1/1/21 wstrzymującą realizację uchwały z 15 grudnia 2020 r. do momentu podjęcia przez Radę Miejską ostatecznej decyzji.

Ad. pkt-u 3.

Wykonanie planu remontów za 2020 r. Rada przyjęła do wiadomości.

Ad. pkt-u 4.

Rada zapoznała się z wynikami na cieple. Po przeanalizowaniu materiału i uwzględnianiu cen wprowadzonych przez Veolię, jednogłośnie podjęto uchwałę Nr 2/1/21 w sprawie stawek na 2021 r. Nowe stawki obowiązywać będą od 1 marca 2021r.

Ad. pkt-u 5.

Na kolejne posiedzenie Zarząd przygotuje analizę środków funduszu remontowego.

Na tym posiedzenie zakończono, termin następnego spotkania ustalony będzie telefonicznie.

Protokolant:
Anna Stobińska

Sekretarz Rady:
Przewodniczący Rady:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.05.2024 r.
studio[ad]