SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 21.05.2019 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na terenie osiedla "Olechów" w budynkach nr: 311, 312, 313, 314, 315, 316.

Na listach obecności złożyło podpisy 7 osób uprawnionych do głosowania.

Ad.pkt.1, 2 i 4,

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków prezydium. Na przewodniczącego zebrania zgłoszony został Pan Andrzej Pawlak, kandydatura została przyjęta jednogłośnie.
Z uwagi na niską frekwencję zdecydowano, aby członkowie prezydium byli jednocześnie członkami komisji skrutacyjnej i wnioskowej.

Do prezydium oraz komisji zgłoszono:
Pana Andrzeja Pawlaka oraz Pana Henryka Kacalaka.
Za wyborem prezydium oraz komisji w w/w składzie głosowano jednogłośnie.

Prezydium ukonstytuowało się następująco:
przewodniczący obrad Pan Andrzej Pawlak
sekretarz Pan Henryk Kacalak

Komisja skrutacyjno- wnioskowa ukonstytuowała następująco:
przewodniczy komisji Pan Andrzej Pawlak
członek komisji Pan Henryk Kacalak

Ad. pkt 3

Przewodniczący zebrania zapoznał obecnych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5

Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak poinformował obecnych, iż w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych w Spółdzielni trwa akcja utylizacji tzw. danych wrażliwych.

Z teczek członkowskich usuwane są zbędne dokumenty, następnie Prezes zapoznał obecnych ze sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni za rok 2018 ( w załączeniu), omówił sprawozdanie finansowe oraz zaproponował przeznaczyć nadwyżkę finansową w wysokości 60.770,00 zł na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych. Podział dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

Ad. pkt 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady w 2018 r. odczytał Pan Maciej Piotrowicz.
W trakcie obrad przybyła jedna osoba, na sali obecnych jest 8 osób uprawnionych do głosowania.

Ad. pkt. 7

Z uwagi na to, że w roku ubiegłym dwóch kandydatów startujących w wyborach do Rady Nadzorczej otrzymało jednakową ilość głosów na tegorocznym WZC odbywają się wybory uzupełniające, kandydują nw. osoby:
Pani Katarzyna KOPKA osiedle Olechów
Pan Paweł GŁĄB osiedle Maszynowa

Rozdano karty do głosowania.

Ad. pkt. 8

Wywiązała się dyskusja, która dotyczyła usterek na budynkach oraz zgłoszono uwagi do pracy pracowników. Głos zabierali członkowie z budynku nr 311 i 315.

W trakcie dyskusji komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.
Wyniki głosowania przedstawił obecnym Przewodniczący Zgromadzenia Pan A. Pawlak, poinformował, że wszystkie głosy są ważne, wynik głosowania jest następujący:

Kopka Katarzyna otrzymała 7 głosów
Głąb Paweł otrzymał 0 głosów

Ad. pkt 9

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1 /19
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego głosowano następująco:
- 6 głosów oddano za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw
- 2 głosy wstrzymały się

- uchwała nr 2 /19
w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej za rok 2019 na zwiększenie funduszu remontowego:
- 7 głosów oddano za przyjęciem uchwały
- 0 głosów przeciw
- 1 osoba wstrzymała się od głosu

- uchwała nr 3 /19
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi :
- 6 osób głosowało za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 2 osoby wstrzymały się od głosu

Uchwała nr 4 /19
w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Cezaremu Torzewskiemu:
- 6 osób głosowało za udzieleniem absolutorium
- 0 głosów przeciw
- 2 osoby wstrzymały się

W dalszej części dyskusji obecni przedstawiali problemy, które występują na osiedlu.
Wszystkie nurtujące sprawy i bolączki obecni spisali na kartach wnioskowych.
Komisja skrutacyjna przyjęła 4 karty wnioskowe, które zostały przyjęte do rozpatrzenia i realizacji w miarę posiadanych środków.

Uchwałę nr 5 /19 dot. przyjęcia do realizacji złożonych wniosków przyjęto jednogłośnie.

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w tej części Walnego Zgromadzenia.


Protokołowała:
Elżbieta Stempień

Przewodniczący:
Andrzej Pawlak

Sekretarz:
Henryk KacalakKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]