SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 23 maja 2019 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi


Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Adamieckiego nr 2, nr 4, nr 6, nr 8.
Zgodnie z załączoną listą obecności w zebraniu uczestniczyło 14 członków Spółdzielni, w tym dwóch pełnomocników. Dwie osoby przybyły w trakcie trwania zebrania.

Ad. pkt.1, pkt.2, pkt 4

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Stanisław Majczyk. Z uwagi na frekwencję zebrania zaproponowano, aby Przewodniczący zebrania oraz Członek Prezydium byli jednocześnie członkami komisji skrutacyjno-wnioskowej. W związku z powyższym na Przewodniczącego zebrania i jednocześnie Przewodniczącego komisji zgłoszono Pana Zbigniewa Przybyła. Zebrani jednogłośnie przegłosowali jego kandydaturę, jak również przegłosowano jednogłośnie kandydaturę Pana Jerzego Oleszczyka na Członka Prezydium i Komisji.

Po ukonstytuowaniu się Prezydium Prezes Spółdzielni poinformował zebranych o przepisach ochrony danych osobowych RODO.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 5

Prezes Spółdzielni za zgodą zebranych członków ograniczył omawianie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2018 do spraw związanych z osiedlem Maszynowa. Część finansowa sprawozdania obejmowała całość zasobów Spółdzielni. W trakcie omawiania sprawozdania na zebranie doszły dwie osoby.

Ad. pkt. 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady odczytała Pani Urszula Borowska.

Ad. pkt. 7

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej, które są spowodowane tym, że w wyborach w roku 2018 dla dwóch kandydatów nie było rozstrzygnięć ponieważ uzyskali jednakową ilość głosów, rozdano 14 kart do głosowania. Po obliczeniu głosów komisja poinformowała zebranych, że jeden głos był nieważny. Nazwisko nowego członka Rady Nadzorczej będzie znane po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 9, pkt. 10

Zebrani jednogłośnie podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia:
- nr 1/19 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
- nr 2/19 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - jednogłośnie. Podział nadwyżki finansowej dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
- nr 3/19 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni.
- nr 4/19 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa

Ad. pkt. 8, pkt. 11

W wyniku prowadzonej dyskusji Zarząd udzielił wyjaśnień m.in. na temat zasad kształtowania się ceny ciepłej wodzie użytkowej centralnego ogrzewania oraz zasady rozliczania kosztów ciepła w zasobach Spółdzielni; Poinformował o zakresie robót termomodernizacyjnych na budynku nr 6 oraz koszcie jego realizacji. Na bazie robót termomodernizacyjnych członkowie poruszyli temat wymiany okien w piwnicy budynku oraz konieczności naprawy uszkodzonej płyty marmurowej na wejściu do budynku nr 6

w III klatce. Członkowie z budynku nr 6 zostali poinformowani, że do czasu spłaty zadłużenia wynikającego z kosztów robót dociepleniowych, na budynku nie będą podejmowane żadne inne prace remontowe poza naprawami interwencyjnymi.

pkt.12 i pkt. 13

Uczestnicy zebrania zgłosili 5 wniosków i postulatów w wyniku, czego została jednogłośnie podjęta uchwała nr 5/19 w sprawie przyjęcia ich do realizacji.

Po dyskusji i przyjęciu uchwały Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Zbigniew Przybył
Sekretarz Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Jerzy OleszczykKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]