SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!
PROTOKÓŁ
z dnia 30 maja 2019 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi


Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Koplowicza nr 1, nr 8, nr 10, nr 11 nr 13, ul. Kaszyńskiego nr 13, nr 15 i ul. Liściastej 14.

W zebraniu uczestniczyło 8 członków Spółdzielni i złożono jedno pełnomocnictwo ( lista obecności uczestników oraz lista pełnomocników w załączeniu ).

Ad. pkt.1, pkt.2, pkt. 4

Zebranie otworzył przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru członków Prezydium części Walnego Zgromadzenia Zebrania oraz zaproponował aby osoby reprezentujące Prezydium, stanowili jednocześnie komisję skrutacyjno-wnioskowej. Zebrani jednogłośnie przegłosowali kandydatury Pana Mieczysława Głąba oraz Macieja Piotrowicza na członków Prezydium oraz przedmiotowej komisji

Prezydium ukonstytuowało się w osobie:
Pan Mieczysław Głąb - Przewodniczący zebrania
Pan Maciej Piotrowicz - sekretarz zebrania

z kolei Komisja ukonstytuowała się w osobach:
Pan Maciej Piotrowicz - Przewodniczący Komisji
Pan Mieczysław Głąb - członek Komisji

Po ukonstytuowaniu się Prezydium oraz Komisji Prezes Spółdzielni poinformował zebranych o przepisach ochrony danych osobowych RODO.

Ad. pkt. 3

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 5

Sprawozdania Zarządu Spółdzielni za rok 2018 omówił Prezes Spółdzielni, które zostało zawężone do nieruchomości, których członkowie obecni byli na zebraniu. Część finansowa sprawozdania została omówiona w stosunku do całości zasobów Spółdzielni.

Ad. pkt. 6

W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady odczytał jej Przewodniczący Pan Maciej Piotrowicz

Ad. pkt. 7

W związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Nadzorczej rozdano 9 kart do głosowania ( konieczność wyborów uzupełniających wynika z braku rozstrzygnięć w roku 2018 dla dwóch kandydatów - jednakową ilość głosów ). Po obliczeniu głosów komisja stwierdziła, że wszystkie głosy były ważne. Nazwisko nowego członka Rady Nadzorczej będzie znane po zliczeniu wszystkich głosów oddanych w poszczególnych częściach obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 9, pkt. 10

Zebrani jednogłośnie podjęli niżej wymienione uchwały części Walnego Zgromadzenia:
- nr 1/19 zatwierdzającą sprawozdanie finansowe.
- nr 2/19 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni - jednogłośnie. Podział nadwyżki finansowej dokonany będzie na każdy budynek znajdujący się w zasobach Spółdzielni proporcjonalnie do jego powierzchni użytkowej.
- nr 3/19 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni.
- nr 4/19 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa

Ad. pkt. 8, pkt. 11, pkt.12 i pkt. 13

W wyniku prowadzonej dyskusji Zarząd poinformował członków z lokalizacji Kaszyńskiego o planowanej częściowej naprawie dachu, naprawie siatek ogrodzeniowych ogródków oraz udzielił informacji na temat kosztów zużycia energii elektrycznej wynikającej z eksploatacji zarówno oświetlenia zewnętrznego oraz klatek schodowych. Poruszono sprawę segregowania śmieci. Członkowie zwrócili uwagę na fakt, że mimo segregacji śmieci firma Remondis przy ich odbiorze nie dokonuje ich segregacji. W dalszej części dyskusja prowadzona była na temat stanowiska, jakie nasza Spółdzielnia winna powziąć w stosunku do Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie korzystania przez jej członków z miejsc parkingowych znajdujących się na naszym terenie (dotyczy strony od balkonów budynku nr 16), ich śmietnika położonego częściowo na naszym terenie, jak również siedliska kotów, dla których budki członkowie NSM poustawiali na terenie należącym do członków naszej Spółdzielni.

Uczestnicy zebrania nie zgłosili żadnych wniosków i postulatów w wyniku, czego nie została podjęta żadna uchwała w tym temacie.

Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Mieczysław Głąb
Sekretarz Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Maciej PiotrowiczKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 16.08.2022 r.
studio[ad]