SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
PROTOKÓŁ
z dnia 28.05.2019 r
z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi


W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na osiedlu Ustonna bl.12,15,16 oraz ul. Ogniskowej 13i13A

Obecność stwierdzono na podstawie listy obecności na której podpisy złożyło 13 członków Spółdzielni.

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Piotr Białas ,który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium obrad.

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Białasa, która została przyjęta jednogłośnie oraz Pana Henryka Kacperskiego, którego kandydatura również została przyjęta jednogłośnie.

W związku z niską frekwencją zaproponowano połączenie Prezydium z komisją skrutacyjno-wnioskową, co członkowie zebrania jednomyślnie zaakceptowali.

Prezydium i komisja skrutacyjno-wnioskowa ukonstytuowała się następująco:
Przewodniczący - Piotr Białas
Sekretarz - Henryk Kacperski

Przewodniczący zebrania Pan Piotr Białas zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Przed przystąpieniem do omówienia sprawozdania Zarządu, Prezes Spółdzielni Pan Władysław Karolak, zapoznał zebranych ze zmianami w Sp-ni w związku z wejściem RODO.

W pkt 5 porządku obrad Prezes Spółdzielni przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i przedstawił informację finansową za miniony okres sprawozdawczy.

Nadwyżka finansowa w wysokości 60 770,00zł podzielona będzie na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danej lokalizacji.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018 odczytał przewodniczący zebrania Pan Piotr Białas.

W/w sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

W związku z tym ,że dwóch kandydatów startujących w wyborach do Rady Nadzorczej otrzymało tą samą ilość głosów, na dzisiejszym WZ, członkowie dokonają wyborów uzupełniających spośród dwóch kandydatów:
Pani Katarzyny Kopki z Os .Olechów i
Pana Pawła Głąba z Os. Maszynowa

Rozdano karty do głosowania.

W dalszej części zebrania nastąpiła dyskusja. Poruszono ponownie temat dotyczący miejsc parkingowych przy ul. Ogniskowej i problem parkowania samochodów z innych lokalizacji na miejscach należących do Spółdzielni oraz wnioskowano o zamontowanie stojaków na rowery. Na osiedlu Ustronna tematy dotyczyły głównie usprawnienia przepływu ciepłej wody na wyższych kondygnacjach i bardziej estetycznego wykończenia prac szklarskich na budynku po przeprowadzonej termomodernizacji dot.bl.16 W trakcie dyskusji komisja zebrała karty do głosowania i przystąpiła do liczenia głosów.

Po jej zakończeniu ogłoszono wyniki głosowania i tak:

Pani Katarzyna Kopka otrzymała 9 głosów
Pan Paweł Głąb otrzymał 3 głosy
1głos był nieważny.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1 /19 części Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe przyjęta jednogłośnie,
- uchwała nr 2 /19 części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni przyjęta jednogłośnie,
- uchwała nr 3/19 części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Władysławowi Karolakowi przyjęta jednogłośnie,
- uchwała nr 4 /19 części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa-Cezaremu Torzewskiemu przyjęta jednogłośnie,

Inne sprawy nurtujące mieszkańców danych lokalizacji zapisane zostały na kartach wnioskowych. Z uwagi na szczupłość środków finansowych po pracach termomodernizacyjnych danych lokalizacji nie wszystkie postulaty mogą być objęte planem remontów.

Ogółem wpłynęło 5 kart wnioskowych stanowiących załącznik do protokołu.

- uchwała nr 5/19 części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów została przyjęta jednogłośnie.

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia.

Protokołowała: Elżbieta Warda

Przewodniczący: Piotr Białas

Sekretarz: Henryk KacperskiKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]