SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
P R O T O K Ó Ł


z dnia 05.06.2023r

z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "G ó r n a" w Łodzi

Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Koplowicza nr 1, nr 8, nr 10, nr 11 nr 13, ul. Kaszyńskiego nr 13, nr 15 i ul. Liściastej 14.

W zebraniu uczestniczyło 12 członków Spółdzielni, którzy byli pełnomocnikami 5 osób ( lista obecności uczestników oraz lista pełnomocników w załączeniu ). Jedna osoba przybyła w trakcie trwania zebrania. Do chwili odczytania sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej na zebraniu obecnych było 11 członków.

Ad. pkt.1, pkt.2
Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania. Przy jednym głosie wstrzymującym się obecni przegłosowali jego kandydaturę.
Na członka Prezydium (sekretarza) została zgłoszona Pani Urszula Borowska, której kandydaturę przy jednym głosie wstrzymującym się przegłosowano.

Ad. pkt. 3
Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 4
Na członków komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono Panią Ewę Zielińską oraz Pana Michała Marczyńskiego. Przy dwóch głosach „wstrzymujących się” przegłosowano powyższe kandydatury.
Komisja ukonstytuowała się w osobach:
Pani Ewa Zielińska - Przewodnicząca Komisji
Pan Michał Marczyński - członek Komisji

Ad. pkt. 5
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni przedstawił i omówił Prezes Spółdzielni. Z uwagi na fakt, że latach 2020 - 2022 nie odbywały się Walne Zgromadzenia członków z powodu ogłoszonego na terenie całego kraju stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19, sprawozdanie obejmowało całość okresu.
Za zgodą obecnych zostało ono zawężone do nieruchomości, których członkowie obecni byli na zebraniu.

Ad. pkt. 6
W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady za okres 2019 - 2022 odczytał Pan Maciej Piotrowicz.

Ad. pkt. 7
W związku z wyborami do Rady Nadzorczej w zebraniu uczestniczyło 6 kandydatów do przyszłej Rady Nadzorczej, którzy dokonali swojej prezentacji. Nazwiska nieobecnych kandydatów odczytał Przewodniczący zebrania, który omówił również zasady głosowania. Rozdano 17 kart do głosowania. Zgodnie z przedstawionymi przez komisję skrutacyjno-wnioskową informacją głosy oddano na 17 kartach do głosowania. Zebrani zostali poinformowani o wynikach głosowania. Z uwagi na fakt, że każda część Walnego Zgromadzenia głosuje na tych samym kandydatów, nazwiska członków nowej Rady Nadzorczej będą znane po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.
Przed zabezpieczeniem kart do głosowania Pan mecenas zwrócił uwagę na błędną interpretację głosów nieważnych ( 4 karty ). Członkowie komisji w obecności Przewodniczącego zebrania oraz Pana mecenasa dokonali korekty składając podpisy na stosownych dokumentach.

Ad. pkt. 9, pkt. 10
Zebrani:

1. przy jednym głosie wstrzymującym się podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia:
- nr 1/19/23, 1/20/23, 1/21/23, 1/22/23 zatwierdzające sprawozdania finansowe.
- nr 2/19/23, 2/20/23, 2/21/23, 2/22/23 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych w kolejnych latach

2. przy dwóch głosach wstrzymujących się podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia
- nr 3/23 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni za rok 2022
- nr 4/23 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa Głównej Księgowej za rok 2022

Ad. pkt. 8, pkt. 11, pkt.11
W wyniku prowadzonej dyskusji członek zamieszkujący osiedle Górka Widzewska zgłosił sprawę ewentualnego podłączenia budynków znajdujących się przy ul. Koplowicza do miejskiej sieci ciepłowniczej, w świetle dyrektywy Unii Europejskiej o ograniczeniu emisyjności gazów cieplarnianych. Zgłoszono sprawę wykonania szlabanu oraz parkingów na terenie os. Kaszyńskiego oraz naprawę dachu budynku przy ul. Koplowicza 10, namalowanie koperty przez drzwiami wejściowymi do budynku oraz docieplenia mieszkania nr 22 przy ul. Koplowicza 10.

Uczestnicy zebrania zgłosili 4 wnioski w wyniku, czego została jednogłośnie podjęta uchwała nr 5/23 w sprawie przyjęcia ich do realizacji ( głosowało 15 osób, jedna osoba mająca upoważnienie w trakcie zgłaszania wniosków opuściła zebranie).

Po dyskusji i przyjęciu uchwały Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

protokołował: Rafał Szuba
Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Maciej Piotrowicz
Sekretarz Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Urszula BorowskaKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]