SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
P R O T O K Ó Ł


z dnia 06.06.2023r

z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "G ó r n a" w Łodzi

W zebraniu uczestniczyli członkowie Spółdzielni zamieszkujący na osiedlu Ustronna bl.12,15,16 oraz ul. Ogniskowej 13i13A

W obradach wzięło udział 21 członków.
Obecność stwierdzono na podstawie listy obecności na której podpisy złożyło 15 członków Spółdzielni i 6 pełnomocnictw. W trakcie trwania zebrania(w momencie głosowania nad uchwałami) dwie osoby wyszły.

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Piotr Białas ,który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium obrad.

Zgłoszono kandydaturę Pana Piotra Białasa, która została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym oraz Pani Krystyny Pluty również przyjęta jednym głosem wstrzymującym.
Prezydium ukonstytuowało się następująco:

Przewodniczący - Piotr Białas
Sekretarz - Krystyna Pluta

Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Do komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono kandydaturę Pani W. Drozdowskiej-Kustosz (1 głos wstrzymujący) i Pana H. Kacperskiego (2 głosy wstrzymujące).
Komisja skrutacyjno-wnioskowa ukonstytuowała się w składzie:

Przewodnicząca - Wiesława Drozdowska-Kustosz
Członek komisji - Henryk Kacperski

W pkt 5 porządku obrad Prezes Spółdzielni Pan Cezary Torzewski przedstawił i omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni i przedstawił informację finansową za rok 2019,2020,2021,2022 ze względu na brak odbytych zebrań z powodu ogłoszonego na terenie całego kraju stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19.
Nadwyżka bilansowa z poszczególnych lat przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych w kolejnych latach.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 2019-2022 odczytał Przewodniczący zebrania Pan Piotr Białas.
W/w sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

W pkt 7 porządku obrad przystąpiono do wyboru Rady Nadzorczej Spółdzielni. Obecni kandydaci dokonali swojej prezentacji, a nazwiska nieobecnych kandydatów odczytał Przewodniczący zebrania oraz poinformował członków o zasadach głosowania.
Rozdano karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja skrutacyjno-wnioskowa odczytała ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów w tajnym głosowaniu

Wszystkie oddane głosy były ważne i w obecności mecenasa zabezpieczono karty do głosowania.
Skład nowej Rady Nadzorczej będzie znany po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.

W dalszej części zebrania nastąpiła dyskusja. Poruszono ponownie temat dotyczący miejsc parkingowych przy ul. Ogniskowej i problem parkowania samochodów z innych lokalizacji na miejscach należących do Spółdzielni. Wnioskowano również o zamontowanie ogrodzenia trawnika wokół budynku i pojemnika na psie odchody. Na osiedlu Ustronna tematy dotyczyły głównie malowania klatek schodowych w bl.17 i 19.

Następnie przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia uchwał:

- uchwała nr 1/19/23,1/20/23,1/21/23,1/22/23
części Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 2/19/23,2/20/23,2/21/23,2/22/23
części Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych Spółdzielni w kolejnych latach
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 3/23
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu
przyjęta jednogłośnie,

- uchwała nr 4 /23
części Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa-Głównej Księgowej Dorocie Strzeleckiej
przyjęta jednogłośnie

Inne sprawy nurtujące mieszkańców danych lokalizacji zapisane zostały na kartach wnioskowych.
Ogółem wpłynęły 4 karty wnioskowe stanowiące załącznik do protokołu.

- uchwała nr 5/23
części Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia wniosków i postulatów została
przyjęta jednogłośnie.

Kończąc zebranie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w części Walnego Zgromadzenia i życzył przyszłym kandydatom owocnej pracy w nowej Radzie Nadzorczej.Protokołowała: Elżbieta Warda
Przewodniczący: Piotr Białas
Sekretarz: Krystyna PlutaKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]