SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
P R O T O K Ó Ł


z dnia 12.06.2023r

z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "G ó r n a" w Łodzi

Zebranie części Walnego Zgromadzenia przeznaczone było dla członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Szczodrego nr 20, nr 22, nr 24, nr 26 i ulicy Świdnickiego nr 25, nr 27.

W zebraniu uczestniczyło 18 członków Spółdzielni, którzy byli pełnomocnikami 4 osób ( lista obecności uczestników oraz lista pełnomocników w załączeniu ). Jedna osoba przybyła w trakcie trwania zebrania.

Ad. pkt.1, pkt.2
Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Zbigniew Seweryn, który poprosił zebranych o dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania. Po zgłoszeniu propozycji z sali, obecni na zebraniu, przy jednym głosie wstrzymującym się, przegłosowali kandydaturę Pana Zbigniewa Seweryna.
Na członka Prezydium (sekretarz) została zgłoszona Pani Krystyna Kielan , której kandydaturę przegłosowano (przy jednym głosie wstrzymującym się).

Ad. pkt. 3
Przewodniczący zebrania zapoznał zebranych z porządkiem obrad, który został jednogłośnie przyjęty.

Ad. pkt. 4
Na członków komisji skrutacyjno-wnioskowej zgłoszono Panów: Dariusza Pikiela i Andrzeja Motylewskiego. Powyższe kandydatury przegłosowano (przy dwóch głosach wstrzymujących się).
Komisja ukonstytuowała się w osobach:
Pan Dariusz Pikiel - Przewodnicząca Komisji
Pan Andrzej Motylewski - Członek Komisji

Ad. pkt. 5
Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni przedstawił i omówił Prezes Spółdzielni. Z uwagi na fakt, że latach 2020 - 2022 nie odbywały się Walne Zgromadzenia członków z powodu ogłoszonego na terenie całego kraju stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego spowodowanego COVID-19, sprawozdanie obejmowało całość okresu.
Za zgodą obecnych zostało ono zawężone do nieruchomości, których członkowie obecni byli na zebraniu.

Ad. pkt. 6
W imieniu Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Rady za okres 2019 - 2022 odczytał Pan Zbigniew Seweryn.

Ad. pkt. 7
W związku z wyborami do Rady Nadzorczej w zebraniu uczestniczyło 6 kandydatów do przyszłej Rady Nadzorczej, którzy dokonali swojej prezentacji. Nazwiska nieobecnych kandydatów odczytał Przewodniczący zebrania.Omówiono również zasady głosowania. Rozdano 22 karty do głosowania. Wszystkie oddane głosy były ważne i w obecności mecenasa Spółdzielni zabezpieczono karty do głosowania. Z uwagi na fakt, że każda część Walnego Zgromadzenia głosuje na tych samym kandydatów, nazwiska członków nowej Rady Nadzorczej będą znane po zakończeniu wszystkich części obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad. pkt. 9, pkt. 10
Zebrani:

1. jednogłośnie podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia:
- nr 1/19/23, 1/20/23, 1/21/23, 1/22/23 zatwierdzające sprawozdania finansowe.
- nr 2/19/23, 2/20/23, 2/21/23, 2/22/23 o przeznaczeniu zysku ( nadwyżki finansowej ) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją zasobów mieszkaniowych w kolejnych latach

2. jednogłośnie podjęli uchwały części Walnego Zgromadzenia
- nr 3/23 udzielające absolutorium Prezesowi Spółdzielni za rok 2022
- nr 4/23 udzielające absolutorium Zastępcy Prezesa Głównej Księgowej za rok 2022

Ad. pkt. 8, pkt. 11, pkt.11
W dalszej części zebrania nastąpiła dyskusja. Poruszono m. in. temat wykonania wind osobowych, wzmocnienia kontroli dotyczącej wykonywania prac przez firmy zewnętrzne i estetyki rozprowadzenia instalacji na klatkach schodowych.
Uczestnicy zebrania zgłosili 11 wniosków w wyniku, czego została jednogłośnie podjęta uchwała nr 5/23 w sprawie przyjęcia ich do realizacji. W trakcie odczytywania zgłoszonych wniosków jedna osoba opuściła zebranie.

Po dyskusji i przyjęciu uchwały Przewodniczący Zebrania zakończył posiedzenie części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował: Rafał Szuba
Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Zbigniew Seweryn
Sekretarz Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Krystyna KielanKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]