SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
P R O T O K Ó Ł


z dnia 13.06.2023r

z części Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "G ó r n a" w Łodzi

Zebranie części Walnego Zgromadzenia dotyczyło członków Spółdzielni zamieszkujących budynki przy ulicy Adamieckiego nr 2, 4, 6 i 8.

W zebraniu uczestniczyło czterech członków. Na liście obecności podpisy złożyło troje z nich. Udzielone zostało również jedno pełnomocnictwo (w załączeniu).

Zebranie otworzył przedstawiciel Rady Nadzorczej Pan Maciej Piotrowicz, który poprosił o dokonanie wyboru przewodniczącego oraz sekretarza spotkania. Jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania wybrano Pana Macieja Piotrowicza,

a na Sekretarza, przy jednym głośnie wstrzymującym, Pana Zbigniewa Przybyła.

Porządek obrad, odczytany przez Przewodniczącego, został przyjęty jednogłośnie.

Kolejnym punktem obrad był wybór komisji skrutacyjno-wnioskowej. Na Przewodniczącego komisji zgłoszono Pana Marka Parola, a na członka komisji Panią Bożenę Przybył. Obie kandydatury przyjęto jednogłośnie.

Następnie Prezes Spółdzielni odczytał sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni. Zapoznał także zebranych ze sprawozdaniami finansowymi za lata 2019-2022, w których to, z uwagi na fakt pandemii COVID-19 w całym kraju, Walne Zebrania członków Spółdzielni nie mogły się odbywać.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres 2019-2022 odczytał Przewodniczący Zebrania Pan Maciej Piotrowicz.

W/w sprawozdania są załącznikami do niniejszego protokołu.

Kolejnym punktem obrad był wybór nowej Rady Nadzorczej. Obecni na Zebraniu kandydaci dokonali swojej prezentacji, a nazwiska nieobecnych odczytał Przewodniczący. Po zapoznaniu zgromadzonych z zasadami głosowania, rozdano 4 karty. Po przeliczeniu głosów (wszystkie były ważne), komisja skrutacyjno-wnioskowa zapoznała wszystkich z ilością głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Karty do głosowania zostały zabezpieczone przez obecnego na sali Mecenasa. Z uwagi na fakt, że uczestnicy każdej części Walnego Zgromadzenia głosują na tych samych kandydatów, nazwiska nowych członków Rady Nadzorczej znane będą po zsumowaniu głosów ze wszystkich części.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał.

Uchwały nr 1/19/23, 1/20/23, 1/21/23 i 1/22/23 zatwierdzające sprawozdania finansowe Spółdzielni podjęto jednogłośnie.

Uchwały nr 2/19/23, 2/20/23, 2/21/23 i 2/22/23 w sprawie przeznaczenia zysku Spółdzielni podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 3/23 udzielająca absolutorium Prezesowi Zarządu Cezaremu Torzewskiemu oraz Uchwała nr 4/23 udzielająca absolutorium Zastępcy Prezesa- Głównej Księgowej Dorocie Strzeleckiej podjęte zostały również jednogłośnie.

W wyniku prowadzonej dyskusji, członek zamieszkały przy ul. Adamieckiego 4 zgłosił konieczność, by istniejące na osiedlu szlabany samoczynnie otwierały się dla służb ratowniczych. Wiele pytań kierowanych w stronę Zarządu dotyczyło wysokości opłaty stałej za wodę. Zebrani mieszkańcy zgłosili potrzebę sprawdzenia instalacji wodociągowej w tym wodomierza głównego należącego do ZWiK. Ponadto poruszono temat czystości na klatkach schodowych oraz wokół budynków. Zgłoszono również konieczność pomalowania drzwi wejściowych w bloku nr 6.

Ogółem wpłynęły 3 karty wnioskowe stanowiące załącznik do protokołu.

Uchwałę nr 5/23 w sprawie przyjęcia do realizacji zgłoszonych wniosków przyjęto jednogłośnie.

Następnie Przewodniczący podziękował obecnym za udział w tej części Walnego Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Joanna Wiśniewska
Przewodniczący Zebrania części Walnego Zgromadzenia: Maciej Piotrowicz
Sekretarz Zebrania Części Walnego Zgromadzenia: Zbigniew PrzybyłKONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]