SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

Tekst jednolity

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI


§ 5

Koszty eksploatacji nieruchomości obejmują wydatki Spółdzielni na:
a) energię elektryczną zużywaną do oświetlania klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, terenów przydomowych, ulic osiedlowych oraz do napędu silników dźwigów osobowych,
b) utrzymanie terenów przynależnych do nieruchomości - ich sprzątanie i odśnieżanie, pielęgnację, sprzątanie i odśnieżanie chodników miejskich przyległych do nieruchomości Spółdzielni oraz sprzątanie części nieruchomości służących do wspólnego użytku,
c) opłaty bankowe i pocztowe związane z inkasowaniem czynszów,
d) ubezpieczenie budynków i innych składników majątku Spółdzielni,
e) utrzymanie administracji ogólnej,
f) koszty działalności organów Spółdzielni :
Zarządu,
Rady Nadzorczej,
Walnego Zgromadzenia,
g) koszty lustracji
h) okresowe specjalistyczne przeglądy techniczne mieszkań, budynków i instalacji technicznych,
i) bieżącą konserwację budynków i urządzeń technicznych,
j) usuwanie awarii w instalacjach technicznych budynków, koszty transportu i materiałów,
k) inne koszty związane bezpośrednio z administrowaniem budynkami i obsługą mieszkańców,

§ 6

1. Ponoszone przez Spółdzielnię koszty eksploatacji są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla poszczególnych nieruchomości.

2. Koszty eksploatacji których nie da się bezpośrednio przypisać do określonej nieruchomości rozlicza się w następujący sposób :
1) ustala się procentowy wskaźnik narzutu kosztów eksploatacji, których nie da się przypisać do poszczególnych nieruchomości, jako stosunek tych kosztów do sumy kosztów eksploatacji i utrzymania wszystkich nieruchomości,
2) nieruchomość obciąża się kosztami eksploatacji, których nie da się bezpośrednio przypisać do określonych nieruchomości iloczynem wskaźnika narzutu tych kosztów i sumy kosztów eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, a następnie rozlicza proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali znajdujących się na tej nieruchomości.

3. Lokale stanowiące odrębną własność są obciążane taką częścią kosztów eksploatacji danej nieruchomości, jaki jest ich udział w nieruchomości wspólnej.

4. Koszty eksploatacji nieruchomości przypadające na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, najmu lub bez tytułu prawnego, rozlicza się indywidualnie proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali.
W stosunku do lokali użytkowych obciążenie kosztami eksploatacji może być wyższe niż wynikające z ich powierzchni użytkowej, jeśli sposób korzystania z tych lokali dodatkowo zwiększa koszty eksploatacji. Wielkość tego zwiększenia określa Rada Nadzorcza Spółdzielni.poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]