SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

Tekst jednolity

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY WODY ZIMNEJ I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW


§ 8

1. Okresem rozliczeniowym kosztów zużycia zimnej wody i odprowadzania
ścieków jest okres półroczny, z zastrzeżeniem ustępu 5.
Ustalenie miesięcznych opłat zaliczkowych dokonywane jest dla lokali wyposażonych w wodomierze indywidualne jako iloczyn średniego miesięcznego zużycia wody w danym lokalu i obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.
Średnie miesięczne zużycie wody wyliczone jest na podstawie zużycia z poprzedniego półrocznego okresu rozliczeniowego poprzedzającego naliczenie.

2 . Za lokal wyposażony w wodomierze uznaje się lokal mieszkalny, użytkowy lub inne pomieszczenie, w którym zamontowane są przyrządy pomiarowe w rozumieniu Ustawy z dnia 11.05.2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63 poz. 636 z późn. zm.), to znaczy posiadające:
1) nie naruszoną plombę na połączeniu śrubunkowym wodomierza z przyłączem wodnym, zabezpieczającą przed nieuprawnionym zdjęciem przyrządu lub nielegalnym rozszczelnieniem połączenia,
2) dokumentację montażową sporządzoną przez służby eksploatacyjne Spółdzielni.
Urządzenia te powinny mieć ważną legalizację Głównego Urzędu Miar: okres ważności wynosi zarówno dla wodomierzy wody zimnej jak i ciepłej 5 (pięć) lat.

3. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody następuje po upływie każdego półrocznego okresu na podstawie odczytów wodomierzy ciepłej i zimnej wody zainstalowanych w mieszkaniach i lokalach użytkowych dokonywanych raz na pół roku w czerwcu i grudniu danego roku pomnożone przez obowiązujący w danym okresie koszt jednostkowy 1 m3 wody i odprowadzania ścieków.

4. Koszt podgrzania wody jest określany i rozliczany na podstawie regulaminu rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni.

5. Rozliczenie kosztów zakupu wody według wskazań wodomierzy głównych i sumy kosztów wynikającej z wskazań wodomierzy indywidualnych jest dokonywane w okresach rocznych. Różnica pomiędzy kosztami zakupu wody według wskazań wodomierzy głównych, a sumą kosztów wynikającą z wskazań wodomierzy indywidualnych jest rozliczana w następnym okresie rocznym na każdy lokal jako składnik opłaty stałej, obejmującej opłatę abonamentową.

§ 9

1. Użytkownicy lokali zobowiązani są do udostępnienia zajmowanych lokali w celu dokonania odczytu wodomierzy przez pracownika Spółdzielni dwa razy w roku w miesiącach : czerwiec i grudzień.

2. W przypadku nie udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytu wodomierzy do rozliczenia półrocznego przyjęte zostanie średnie zużycie wody z poprzedniego okresu rozliczeniowego w lokalu. Powyższa zasada dotyczy tylko dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

3. Dalsze rozliczanie indywidualne będzie możliwe dopiero po udostępnieniu wodomierzy do odczytu przez pracownika Spółdzielni.

4. Rozliczenie zużycia wody w przypadku nie udostępnienia lokalu do odczytu wodomierzy przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, dokonane zostanie według ryczałtu w wysokości 5,4 m3/m-c (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

5. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia do Spółdzielni pisemnie lub osobiście wszelkich uszkodzeń wodomierzy i plomb. Koszty naprawy (wymiany) wodomierzy przez Spółdzielnię obciążają użytkownika lokalu. Niedopełnienie powyższych obowiązków spowoduje rozliczenie lokalu wg stawek ryczałtowych określonych w ust. 4 za okres rozliczeniowy, w którym stwierdzono uszkodzenia.

6. Rozliczenie faktycznych kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonywane jest przez Spółdzielnię po upływie pół roku, którego rozliczenie dotyczy.

7. Rozliczenie zużycia wody w przypadku:
a) stwierdzenia braku wodomierza w lokalu, który wcześniej był opomiarowany,
b) stwierdzenia ingerencji powodującej uszkodzenie plomby, uszkodzenie bądź zniszczenie wodomierza, a także powodującej zniekształcenie wskazań wodomierza,
c) podawania fałszywych (zaniżonych lub zawyżonych) odczytów wskazań wodomierza,
d) nieudostępnienie wodomierzy do odczytu kontrolnego przez upoważnione przez spółdzielnię osoby za okres od ostatniego prawidłowego odczytu do dnia w którym ustaną przyczyny wymienione w punktach a, b, c lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy nastąpi wg ryczałtu w wysokości 10 m3/m-c wody i odprowadzania ścieków (w tym 4,0 m3 na podgrzanie wody) na każdą osobę zamieszkałą w lokalu. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom i korektom.

8. W przypadku udokumentowanego niezawinionego przez użytkownika lokalu uszkodzenia wodomierza lub plomby podstawę do rozliczenia zużycia wody za okres między ostatnim odczytem wskazań a wymianą wodomierza lub plomby na nowe, stanowić będzie średnie zużycie z okresu rozliczeniowego poprzedzającego wymianę wodomierza lub plomby na nowe. Taki tryb rozliczeń może być stosowany przez okres nie dłuższy niż pół roku. W następnym okresie rozliczeniowym rozliczenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków dokonane zostanie wg zasad i ryczałtu, o którym mowa w ust. 4.

9. Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy nie posiadają wodomierzy w swoich lokalach, obciążani są opłatami ryczałtowymi za zużycie wody i odprowadzanie ścieków w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni w zł/osobę miesięcznie.
Ryczałt miesięczny na 1 osobę faktycznie zamieszkałą w danym lokalu ustala się w wysokości kosztu zakupu 5,4 m3 wody (w tym 2,2 m3 na podgrzanie wody) i kosztów odprowadzania 5,4 m3 ścieków. Jeżeli w danym lokalu nie jest zameldowana żadna osoba ryczałt nalicza się na jedną osobę. Ryczałtowe opłaty nie podlegają dodatkowym rozliczeniom ani korektom.poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]