SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

Tekst jednolity

VI. ROZLICZANIE KOSZTÓW DOSTAWY GAZU SIECIOWEGO


§ 18

1. W budynkach wyposażonych w zbiorcze urządzenia pomiarowe zużycia gazu sieciowego / brak takich urządzeń w poszczególnych lokalach / koszty zużycia gazu są ewidencjonowane i rozliczane odrębnie dla każdego budynku.
2. W ramach opłat za używanie lokali użytkownicy lokali obciążani są opłatami zaliczkowymi za zużycie gazu liczonymi w zł/osobę miesięcznie. Wysokość opłat zaliczkowych ustalana jest przez Spółdzielnię na podstawie planowanych kosztów zużycia gazu przypadających średniomiesięcznie na jednego mieszkańca. Jeżeli w mieszkaniu nie jest zameldowana żadna osoba, do naliczenia opłaty zaliczkowej przyjmuje się jedną osobę.

3. Po zakończeniu roku i sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za dany rok dokonuje się rozliczenia faktycznych kosztów zużycia gazu w poszczególnych budynkach, biorąc za podstawę średnioroczny koszt 1 m3 gazu oraz przeciętną liczbę mieszkańców danego lokalu za okres roku objętego rozliczeniem. Jeżeli w lokalu nie była zameldowana żadna osoba do rozliczenia przyjmuje się jedną osobę.

4. Uprawnionym do zwrotu nadpłaty lub zobowiązanym do dopłaty z tytułu rozliczenia kosztów zużycia gazu jest użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do danego lokalu.


VII. ROZLICZANIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DŹWIGÓW


§ 19

1. Koszty utrzymania dźwigów obejmują wydatki Spółdzielni na bieżącą eksploatację i konserwację tych urządzeń oraz dozór techniczny.

2. Koszty remontów dźwigów są rozliczane w ramach naliczanych odpisów na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych.

3. Koszty utrzymania dźwigów są ewidencjonowane odrębnie dla każdej nieruchomości.

4. Koszty utrzymania dźwigów rozlicza się na poszczególne lokale proporcjonalnie do ich wielkości.
§ 20

1. Koszty utrzymania dźwigów przypadające na lokale zajmowane na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu, odrębnej własności, najmu lub bez tytułu prawnego rozlicza się odrębnie dla każdej nieruchomości Spółdzielni wyposażonej w urządzenia dźwigowe.

2. Po zakończeniu roku i sporządzeniu sprawozdania finansowego Spółdzielni za dany rok dokonuje się rozliczenia faktycznych kosztów utrzymania dźwigu.

3. Uprawnionym do zwrotu nadpłaty lub zobowiązanym do dopłaty z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania dźwigu jest użytkownik lokalu, któremu na dzień rozliczenia przysługuje tytuł prawny do danego lokalu.
poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]