SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!

REGULAMIN
rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za używanie lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi

Tekst jednolity

XII. USTALANIE OPŁAT ZA UŻYWANIE LOKALI


§ 25

1. Obciążenie poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dokonane według zasad określonych niniejszym regulaminem, może być pomniejszone o:
1) przysługujący członkom Spółdzielni udział w pożytkach i przychodach z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz o przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni,
2) przysługujący właścicielom lokali udział w pożytkach i przychodach z nieruchomości wspólnej.

2. Przeznaczenie pożytków i przychodów z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przychodów z własnej działalności gospodarczej na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

3. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni nie mają prawa do udziału w pożytkach i przychodach z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w przychodach z własnej działalności gospodarczej Spółdzielni.
4. Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przypadające na dany lokal, nie pokryte pożytkami i przychodami z nieruchomości wspólnych lub pożytkami i przychodami z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz przychodami z własnej działalności Spółdzielni stosownie do uchwały Rady Nadzorczej, muszą być pokryte opłatami użytkownika lokalu.
5. W odniesieniu do składników kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, dla których jednostką rozliczeniową jest 1 m2 pow. użytkowej lokalu podstawę do obciążenia opłatami za używanie lokalu stanowi powierzchnia danego lokalu.

6. Ustalone w planie finansowo-gospodarczym koszty eksploatacji, konserwacji, wywozu nieczystości, utrzymania dźwigów oraz odpisów na fundusz remontowy planowane na dany rok kalendarzowy rozlicza się na wszystkie lokale zajmowane:
a) na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu,
b) na warunkach najmu,
c) na warunkach prawa odrębnej własności,
d) bez tytułu prawnego.
W wyniku rozliczenia ww. kosztów Zarząd Spółdzielni ustala jednostkowe stawki opłat za używanie lokali liczone w zł/m2 lub zł/osobę i ustala wysokość opłat przypadających na poszczególne lokale, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

7. Opłaty dotyczące kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków, zużycia ciepła oraz zużycia gazu ustalone są i rozliczane indywidualnie z użytkownikami lokali wg faktycznych kosztów obciążających te lokale.

§ 26

1. Najemcy lokali użytkowych wnoszą opłaty w wysokości określonej w umowie najmu lokalu. Zasady i tryb wynajmowania lokali użytkowych przez Spółdzielnię, określają ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. Od najemcy lokalu użytkowego, oprócz stawek czynszów najmu pobierane są opłaty z tytułu zwrotu kosztów centralnego ogrzewania i dostaw ciepłej wody. Ponadto oddzielnie najemca może być obciążany za zużycie wody zimnej i energię elektryczną, jeżeli koszty z tego tytułu nie zostały uwzględnione w stawce czynszu najmu, a lokal posiada indywidualne opomiarowanie energii elektrycznej i wody.

2. Członkowie użytkujący garaże (lub miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych) wnoszą opłaty w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółdzielni, na podstawie uchwalonego na dany rok planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni.
Opłaty te naliczane są w zł/m2 i uwzględniają:
a) odpis na fundusz remontowy w wysokości stawki uchwalonej przez Radę Nadzorczą,
b) podatek od nieruchomości wg stawki uchwalonej na dany rok prze gminę,
c) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
d) inne wymienione w planie gospodarki zasobami mieszkaniowymi koszty w wysokości stawek jednostkowych dotyczących lokali mieszkalnych.

3. Osoby zajmujące mieszkania bez tytułu prawnego, obciążane są opłatami pokrywającymi koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wg tych samych zasad, co członkowie Spółdzielni.

§ 27

1. Opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz na pokrycie kosztów dostawy ciepła powinny być zgodnie z postanowieniem § 48 ust. 1 Statutu Spółdzielni uiszczane co miesiąc, z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.

2. Obowiązek uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1 powstaje z dniem zawarcia w formie aktu notarialnego umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu albo protokolarnego przekazania lokalu pod zagospodarowanie w zależności od tego, które z ww. zdarzeń wystąpiło wcześniej., a ustaje z dniem przekazania opróżnionego lokalu do dyspozycji Spółdzielni.

3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłat powstał:
do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, uiszcza się za ten miesiąc opłatę w pełnej wysokości,
po 15-tym dniu miesiąca kalendarzowego, uiszcza się za ten miesiąc 50 % ustalonej opłaty.

4. W przypadku nabycia na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nabywca zobowiązany jest do uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1, od dnia zawarcia umowy notarialnej przenoszącej na niego prawo do lokalu.

5. Od niewypłaconych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

6. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni z opłat, o których mowa w ustępie 1.

§ 28

1. Zmiana wysokości opłat z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, dostaw ciepła, odbioru nieczystości i dostaw gazu obowiązuje od dnia wprowadzenia zmiany cen przez dostawców w oparciu o obowiązujące przepisy.

2. O zmianie wysokości opłat za używanie lokali Spółdzielnia zobowiązana jest zawiadomić osoby, którym przysługują tytuły prawne do lokali, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

3. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić członków, co najmniej, na 3 miesiące przed upływem terminu wnoszenia opłat.

4. Zmiana wysokości opłat wymaga pisemnego uzasadnienia.

5. Terminy podane w ust. 2 nie obowiązują w przypadku zmian wysokości opłat za używanie lokali spowodowanych zmianą liczby osób zamieszkujących w danym lokalu.

§ 29

1. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym określonym w § 8 Statutu, lub bezpośrednio na drodze sądowej. Właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat wyłącznie na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób z obowiązku terminowego wnoszenia opłat w dotychczasowej wysokości.

2. Za opłaty, o których mowa w § 27 ust. 1, solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni oraz osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
Odpowiedzialność osób, o których mowa wyżej ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

§ 30

Opłaty za używanie lokali powinny być wnoszone na rachunek bankowy Spółdzielni podany na blankietach wpłat z wyszczególnieniem nazwiska i imienia wpłacającego oraz adresu lokalu, którego wpłata dotyczy lub gotówką do kasy w lokalu siedziby Spółdzielni.poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]