SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
Regulamin
organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty remontowo-budowlane finansowane ze środków funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.


§ 1


1. Regulamin określa zasady wyboru wykonawców robót remontowo -budowlanych finansowanych z funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwanej dalej "SM Górna".

2. "SM Górna" zleca wykonanie robót w drodze przetargu w przypadku, kiedy wartość robót przekracza 30.000 EURO, którą przelicza się na PLN przy zastosowaniu kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym wykonywane są roboty remontowo-budowlane.

3. W przypadku zleceń na roboty o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 EURO, jak również w przypadku konieczności wykonania robót w celu usunięcia skutków awarii decyzję, co do sposobu wyłonienia wykonawcy robót podejmuje Zarząd "SM Górna".

§ 2


1. Przetarg ma na celu umożliwienie "SM Górna" dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót.

2. Pisemny przetarg na wykonanie robót może być nieograniczony lub ograniczony.

§ 3


1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana przez Zarząd Spółdzielni.

2. Komisję przetargową tworzą Członkowie Zarządu "SM Górna" i pracownicy Działu Technicznego.

3. Rada Nadzorcza "SM Górna" może wyznaczyć spośród swoich członków przedstawiciela do udziału w komisji przetargowej.

4. Komisja czuwa nad właściwym zorganizowaniem przetargu, jego przebiegiem i zakończeniem

5. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a. członkowie Rady Nadzorczej, Zarządu "SM Górna", komisji przetargowej, pracownicy "SM Górna",
b. współmałżonek, krewni w linii prostej i bocznej oraz powinowaci osób wymienionych pod lit. a,
c. wykonawcy w stosunku do których ogłoszono upadłość lub otwarto likwidację,
d. wykonawcy, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wobec "SM Górna" z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót,

6. Komisja wybierze formę przetargu decydując, czy ma on być nieograniczony czy ograniczony.

7. W przypadku przetargu ograniczonego, komisja typuje wykonawców, do których należy przetarg ograniczyć.

§ 4


1. W przetargu nieograniczonym zaproszenie do składania pisemnych ofert ogłasza się w prasie codziennej, na stronie internetowej "SM Górna" oraz w jej siedzibie. W przypadku przetargu ograniczonego, zaproszenie kieruje się bezpośrednio do wykonawców wytypowanych do udziału w przetargu.

2. "SM Górna" przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jak również przysługuje jej prawo zamknięcia postępowania przetargowego bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

§ 5


1. Oferent przystępuje do przetargu składając pisemną ofertę w zamkniętej kopercie.

2. Złożona oferta powinna zawierać:

a) nazwę i siedzibę oferenta oraz datę sporządzenia oferty,
b) ścisłe określenie przedmiotu oferty,
c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i przyjmuje warunki określone w nim i w zaproszeniu o przetargu bez zastrzeżeń,
d) określenie kwoty wynagrodzenia wraz z kosztorysem ofertowym i danymi wyjściowymi do kosztorysowania,
e) oświadczenie podające okres związania złożoną ofertą i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do składania ofert,

3. W przypadku przetargu nieograniczonego dodatkowo oprócz dokumentów określonych w ust.2. lit. a-e oferent winien złożyć:

a) wyciąg lub odpis dokumentów uprawniających do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem przetargu, dających pewność należytego i fachowego wykonania powierzonych robót, między innymi takich jak: wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadane uprawnienia,
b) opinię właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie terminowej płatności podatków i innych świadczeń na rzecz budżetu,
c) informację ZUS o regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników,
d) opinię banku dotyczącą zdolności kredytowej,
e) posiadane referencje.


§ 6


1. Postepowanie przetargowe odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu lub w zaproszeniu do składania ofert.

2. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół.

§ 7


Przebieg przetargu:

1. Komisja stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert.

2. Komisja otwiera koperty z ofertami i po wstępnej analizie określa, które z nich odrzuca i dlaczego.

3. Komisja przetargowa odrzuca oferty:

a) nie odpowiadające w sposób oczywisty warunkom przetargu,
b) zgłoszone po wyznaczonym terminie,
c) zgłoszone bez odpisów dokumentów, o których mowa w § 5,
d) nieczytelne lub budzące wątpliwości, co do ich treści (np.: ze skreśleniami),

4. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia.

5. Komisja podpisuje protokół z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń, wpisuje datę rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia przetargu.

§ 8


1. Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór oferty jest utrudniony, komisja zarządza dodatkowy przetarg ustny.

2. W tym celu komisja zaprasza oferentów równorzędnych do przetargu ustnego. W czasie przetargu ustnego oferenci składają propozycje do protokołu, po których przeanalizowaniu komisja podejmuje decyzję ostateczną.

3. Protokół podpisują członkowie komisji przetargowej.

§ 9


Zamawiający niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu przetargu i jego wyniku.

§ 10


Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą i wchodzi w życie z dniem 24 listopada 2015r.

Sekretarz Rady Nadzorczej:
Przewodniczący Rady Nadzorczej:


KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]