SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI

Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.


I.Podstawa działania Rady Nadzorczej.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwana dalej "Radą" działa na podstawie:
 • przepisów ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,
 • przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • postanowień zarejestrowanego Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi, zwanej dalej "Spółdzielnią",
 • niniejszego regulaminu.

II.Skład Rady. Powoływanie i odwoływanie członków Rady.

§ 2
 • Członków Rady Nadzorczej wybiera się w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie spośród nieograniczonej liczby kandydatów na okres 3 lat.
 • Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 • W skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
 • Nie można być członkiem Rady dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady.
 • Tryb zgłaszania kandydatów do Rady i przeprowadzania wyborów oraz odwoływania członków Rady określa Statut Spółdzielni.
 • Mandat członka Rady wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach :
  • odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
  • zrzeczenia się mandatu,
  • ustania członkostwa w Spółdzielni
 • Na miejsce członka Rady, który utracił mandat Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru do końca kadencji Rady innego członka.

III.Zakaz Konkurencji

§ 3
 • Członkowie Rady nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz w podmiotach gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 • W przypadku naruszenia przez członka Rady zakazu konkurencji określonego w ust. 1, Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu członka w pełnieniu czynności. Najbliższe Walne Zgromadzenie rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
 • Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim wszystkie przypadki, w których:
  • inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabiega o te same tereny inwestycyjne, wynajmuje na tym samym terenie lokale użytkowe, negocjuje warunki umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  • podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.


 następna 
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]