SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Kolegium WZC 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI
REKLAMA
To jest miejsce na Twoją reklamę!

Regulamin Rady Nadzorczej
Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.


IV.Zakres działania Rady

§ 4
 • Do zakresu działalności Rady Nadzorczej należy:
  • uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  • nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   • badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   • dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   • przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.
  • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  • zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  • rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  • składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach : do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych.
  • uchwalanie regulaminu Zarządu,
  • uchwalanie zasad rozliczenia kosztów budowy i zasad ustalania wysokości wkładów,
  • uchwalanie regulaminu używania lokali w domach Spółdzielni oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców,
  • uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat,
  • uchwalanie zasad zaliczenia członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
  • wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia na żądanie Rady lub przynajmniej 1/10 członków Spółdzielni,
  • podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie lub wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni,
  • uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
  • podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.      
  • uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzonej przez Związek Rewizyjny lub Krajową Radę Spółdzielczą i nadzór nad wykonywaniem zaleceń polustracyjnych,
  • wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.
 • Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.
 • Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
V.Organizacja pracy Rady. Tryb podejmowania decyzji

§ 5
 • Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Kolegium Walnego Zgromadzenia w skład którego wchodzą : przewodniczący i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, dokonującego wyboru członków Rady w celu ukonstytuowania się Rady.
 • Rada dokonuje wyboru ze swojego grona:
  przewodniczącego,
  zastępców przewodniczącego,
  sekretarza Rady.
 • Kolejne posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 • Posiedzenie Rady powinno być zwołane na wniosek członka Rady lub na wniosek Zarządu Spółdzielni w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

§6
 • Radę reprezentuje Przewodniczący, który również kieruje pracami Rady i Prezydium, przewodniczy na ich posiedzeniach oraz podpisuje pisma, wychodzące od Rady, a także pozostaje w stałej łączności z Zarządem Spółdzielni.
 • Zastępca Przewodniczącego Rady zastępuje Przewodniczącego w razie potrzeby oraz koordynuje prace Komisji.
 • Sekretarz zapoznaje Radę z protokołami z zebrań plenarnych i Prezydium Rady, nanosi do protokołu uwagi zgłoszone przez uczestników tych zebrań oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Rady.

§ 7

Kadencja Rady trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana, do Walnego Zgromadzenia odbywanego po 3 latach od wyborów, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

§ 8
 • Rada działa na podstawie ustalonego i przyjętego rocznego planu pracy, na odbywanych okresowo posiedzeniach, zwoływanych zgodnie z § 5 niniejszego regulaminu.
 • Rada powołuje ze swego grona Prezydium Rady, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępcy i Sekretarz.
 • Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady.
 • Do obowiązków Prezydium należy przygotowanie:
  projektów planu pracy Rady,
  projektów uchwał Rady,
  wszelkich materiałów na posiedzenie plenarne Rady,
  wyznaczanie terminów oraz porządku obrad plenarnych Rady.
 • Prezydium Rady nie posiada prawa do podejmowania uchwał. Wypracowane stanowisko Prezydium przedstawia pod obrady plenarne Rady.
 • Rada może powołać ze swego grona Komisję Rewizyjną oraz inne komisje stałe lub czasowe.
 
§ 9
 • Do obowiązków członka Rady należy udział w posiedzeniach Rady i uczestniczenie w pracach komisji, do której został powołany przez Radę. Do obowiązków członka Prezydium Rady należy ponadto udział w posiedzeniach Prezydium.
 • Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniach, o których mowa w ustępie 1 jest obowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

§10

W posiedzeniach Rady, Prezydium Rady i Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Spółdzielni oraz inni zaproszeni goście. poprzednia  następna 
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni w każdy wtorek do godz. 17:00 po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 08.11.2021 r.
studio[ad]