SPÓŁDZIELNIA
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Godziny otwarcia 
Ważne telefony 
DZIAŁ CZŁONKOWSKI
EKSPLOATACJA
Nasze budynki 
Galeria 
Zgłaszanie usterek 
Stawki czynszowe 
Wykonanie Planu remontów 2019 
ADMINISTRACJA ZLECONA
AKTY PRAWNE
Statut Spółdzielni 
Regulaminy 
Prawo Spółdzielcze
PROTOKOŁY ORGANÓW
Walne Zgromadzenie Członków 
Rada Nadzorcza 
Zarząd 
Protokół lustracji 
OGŁOSZENIA
Komunikat Policji 
DO POBRANIA
PRZYDATNE LINKI

REGULAMIN
używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej "Górna" w Łodzi.II. Utrzymanie czystości, porządku, higieny i estetyki w budynkach oraz ich otoczeniu.


§ 4


1. Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku budynków oraz w ich otoczeniu wykonują zatrudnieni w Spółdzielni dozorcy lub podmioty, którym Spółdzielnia zleca wykonanie tych prac.

2. Do obowiązków dozorcy należy utrzymanie w należytym stanie budynków i ich otoczenia, w szczególności:

- sprzątanie chodników, terenu przylegającego do budynku oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku np. klatek schodowych ,korytarzy piwnicznych,
- mycie okien w pomieszczeniach gospodarczych, klatkach schodowych i korytarzach piwnicznych oraz drzwi wejściowych do budynku,
- usuwanie z chodników i dróg dojazdowych śniegu, lodu oraz zapobieganie powstawaniu gołoledzi przez stosowanie środków zapobiegających temu zjawisku,
- niezwłoczne zgłaszanie administracji spółdzielni wszelkich awarii.

§ 5

1. Do obowiązków mieszkańców należy utrzymanie mieszkania w należytym stanie oraz w czystości a także dbałość o tereny zielone.

2. Mieszkańcy powinni przestrzegać czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i pomieszczeniach wspólnie użytkowanych, garażach oraz na zewnątrz budynków.

3. Nie należy wyrzucać przez okna i balkony jakichkolwiek śmieci i odpadów,

4. Do muszli klozetowej nie wolno wrzucać przedmiotów, śmieci i odpadów mogących spowodować niedrożność kanalizacji. W razie zapchania rur użytkownicy lokali położonych ponad miejscem zapchania rur zostaną obciążeni kosztami oczyszczenia.

5. Śmieci i odpady należy wynosić do śmietników i pojemników usytuowanych na terenie osiedla. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci lub rozlania na klatkach schodowych płynów, użytkownik obowiązany jest uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 6

Trzepanie dywanów, chodników itp. może odbywać się wyłącznie w miejscach na ten cel przeznaczonych w godzinach od 800 do 20oo. Nie wolno trzepać i czyścić dywanów, chodników, pościeli, ścierek, worków na śmieci itp. na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i z okien.

§ 7

1. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, tak aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji, nie zabrudzała położonych niżej okien i balkonów.

2. Na balkonach i loggiach nie należy przechowywać przedmiotów oszpecających wygląd domu.

poprzednia strona | następna strona | spis treści
KONTAKT EMAIL
 biuro@smgorna.pl
TELEFONY
 (42) 645 32 02
 (42) 645 32 03
 fax. (42) 645 32 04
NUMERY DZIAŁÓW
 Członkowski: 22
 Techniczny: 21
 Czynsze: 24
ADRES
 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górna"
 ul.Ogniskowa 13 a, 93-329 Łódź
 Numer konta bankowego
81 1020 3378 0000 1102 0010 8613
 
 Mapa dojazdu
RADCA PRAWNY
 Istnieje możliwość spotkania z Radcą Prawnym Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu.
 Gotowość spotkania oraz problem prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie lub drogą mailową
INNE TELEFONY
 Telefon alarmowy: 112
 Policja: 997
 Pogotowie: 999
 Straż pożarna: 998
 Pogotowie gazowe: 992
 Pogotowie wodociągowe: 994
 
 Pogotowie energetyczne:
 Północ: 674-34-35
 Południe: 681-27-77
 
 Zgłaszanie awarii po godzinach pracy Spółdzielni:
 (42) 640 41 05
 (42) 640 41 06
PRZETARGI
 Brak przetargów
PRACA
 Brak ofert pracy
AKTUALIZACJA
 Ostatnia aktualizacja strony: 28.06.2023 r.
studio[ad]